-

תקנון

אתר האינטרנט דקל תוכנה (להלן: "האתר") שמנוהל ע"י חברת דקל תוכנה (ד.ב.י)  בע"מ מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיה. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

כללי

1.1 האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לניהול וליווי הליכי מכרז רשויות מקומיות וגופים מוסדיים וציבוריים. האתר מספק שירותי סיוע וליווי של גופים ציבוריים בפרסום מכרז, מכירתו, ביצוע תיקונים והתאמות לפי הנדרש, ניהול פרוט' סיור קבלנים וטפסי מענה לשאלות קבלנים באופן מקוון ומתן פתרון מערכתי כולל להליך כולו תוך ייעול ההליך, יצירת שקיפות מתמדת וישום הוראות החוק ופסיקת ביהמ"ש העליון ובתי המשפט המנהליים בקשר להליך כולו.

1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין דקל מכרז. בשל כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3 רכישת השירותים המוצעים באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. השימוש באתר מותנה באישור ובהסכמה של כל האמור בתקנון.

 

אודות השירות

2.1 דקל תוכנה מאפשרת למציע המעוניין להשתתף במכרז לרכוש את מסמכי המכרז באופן מקוון, להשתתף בסיור קבלנים וירטואלי באתר, לשאול שאלות הבהרה ולהתעדכן בשאלות ותשובות של כלל המשתתפים והכול באופן מקוון בלבד! כמן כן, המציע , המשתתף יוכל לעיין במסמכי ועדת המכרזים (מישיבת הפתיחה, הדיון וההחלטה) וכן להתעדכן ביחס לפרטי ההצעה הזוכה.

2.2 דקל תוכנה מאפשרת הגשת ההצעות לתיבת מכרזים הווירטואלית והמאובטחת המצויה באתר. המורשים מטעם בעל/ת המכרז יוכלו לפתוח את תיבת ההצעות אך ורק בתאריך מסוים.

2.3 דקל תוכנה איננה ולא תהיה אחראית בכל מקרה ביחס לתכנים והמפרטים המופיעים במסמכי המכרז ואלה כולם באחריות בעל/ת המכרז.

2.4 טרם ביצוע רכישת מסמכי מכרז נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח").

2.5 מיד לאחר ביצוע ההרשמה ורכישת מסמכי המכרז תבצע דקל תוכנה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תקבל אסמכתא ואפשרות צפייה וקבלת מסמכי המכרז.

2.6 יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את מספר האסמכתא וקישור למסמכי המכרז יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אישור זה יצורף למסמכי המכרז במועד הגשתם.

2.7 דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.8 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. יודגש כי פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. 

 

2.9 דקל תוכנה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן . עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו /או הנובעים מכח עליון , דקל מכרז לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

2.10 השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דקל מכרז בגין תכונות השימוש. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

2.11 לתשומת לבך דקל תוכנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

2.12 חברת דקל תוכנה לא תהיה אחראית לתוכנן של הודעות ( Email/SMSלהלן: "ההודעות") או לאי העברתן בשל תקלות שאינן בשליטת החברה. קבלתן של ההודעות הינה באחריותו של המשתמש בלבד, ואינה מחליפה בדיקה שעל המשתמש לבצע לגבי תוכנן של המכרזים והמועדים המוגדרים בתוכם.

 

אחריות הקבלן/ספק/מציע

3.1 באחריותך להתעדכן באתר אודות תיקונים ושינויים אודות מועדי הגשת המכרז.

3.2 באחריותך להתעדכן באתר אודות שאלות ותשובות של קבלנים וכל אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

3.3 באחריותך להתעדכן באתר אודות תיקונים והבהרות שבעל המכרז יוציא מעת לעת ואשר יש בהם כדי לחייב את כלל המציעים ולרבות אותך.

3.4 עליך לזכור. שהליך המקוון המונהג באתר - נועד, בין היתר לחסוך בזמן ולייעל את כל הליכי המכרז ולפיכך, עדכונים לא יישלחו ישירות אליך אלא יעודכנו אך ורק באתר ובאחריותך להיכנס לאתר ולהתעדכן אודותם.

 

שירות לקוחות

4.1 בשאלות לגבי השירות המוצג באתר ותמיכה בתהליך ההרשמה והרכישה, אנו מזמינים אותך לפנות לחברת דקל מכרז אשר נציגיה ישמחו לעזור לך.

4.2 הפניה לנציגי החברה תעשה בדואר אלקטרוני sales@dekel.co.il או בטלפון -04-8145400

4.3 נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת לוודא שחוויית הגלישה באתר וקבלת השירותים תהיה זמינה, מהירה ויעילה.