-

מכרז פומבי מספר 163.2021 הרחבת מאגר מציעים למכירת כלי רכב וציוד הנדסי

מכרז: 163-2021

תחום

: רכש

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מספר 163.2021 הרחבת מאגר מציעים למכירת כלי רכב וציוד הנדסי כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

 

*מטרת המכרז הינה הגדלת מאגר המציעים במכרז 158.2020, על כן יודגש כי מציעים שזכו במכרז זה אינם צריכים להגיש הצעה במכרז זה.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 07/10/2021 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מספר 163.2021 הרחבת מאגר מציעים למכירת כלי רכב וציוד הנדסי.pdf צפייה
קובץ הבהרות מספר 1.pdf צפייה
קובץ הבהרות מספר 2 דחיית מועדים.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד

לסרוק באופן מלא בקובץ אחד ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/08/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

17/08/2021 15:00

עלות

: חינם