-

מכרז פומבי ממוכן (מקוון) מס' 3/24 למתן שירותי תרגום ועריכה עבור חברת נתיבי אילון בע"מ

מכרז: 3/24

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי תרגום ועריכה , הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים.

הגשת הצעות החל מ

: 26/05/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 29/05/2024 12:00

מסמכים לעיון

הסכם התקשרות מכרז תרגום.pdf
31/03/2024 14:29 - חובה
צפייה
מכרז תרגום כולל מועדים.pdf
31/03/2024 14:39 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
עדכון מועד להגשת שאלות הבהרה- מכרז תרגום.pdf
15/04/2024 16:36 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה מס' 2- מכרז תרגום.pdf
18/04/2024 12:51 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד המועד הנקוב במסמכי המכרז באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

07/05/2024 12:00

עלות

: חינם