-

מכרז פומבי מקוון מס' 36/22 לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גנ"י בישוב נעלה

מכרז: 36/22

תחום

: בניית מבנים

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ

מכרז פומבי מקוון מס' 36/22

 

לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גנ"י בישוב נעלה

 

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גנ"י בישוב נעלה .

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור. מסמכי המכרז יעלו למערכת המקוונת ביום 24/07/2022 בשעה 17:00.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 5,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 36/22, וזאת עד ליום חמישי 11/08/22 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים שאינו חובה ייערך ביום ייערך ביום רביעי 03/08/22 בשעה 12:00. נפגשים בשער האחורי לבית הספר נעלה.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום חמישי 18/08/22 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

b>

נוכח העובדה כי ייתכן כי המכרז יעלה לאתר דקל רק בסמוך לסיור הקבלנים (שאינו חובה כאמור) יובאו להלן תנאי הסף של המכרז (למעט התנאים המנהליים) ואומדן החברה לביצוע העבודות- עליו יידרשו המציעים לנקוב באחוז הנחה.

תנאי הסף הם כדלקמן:

b>

·           המשתתף רשום במועד האחרון להגשת הצעות בפנקס רשם הקבלנים בישראל, תחת רישום ראשי בענף הבניה (100), בסיווג ג'1  לפחות, בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988.

·           המשתתף סיים לבצע (כקבלן ראשי או משני), לפחות שלושה (3) פרויקטים של הקמת מבנים, אשר הושלמו בין השנים 2018 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ואשר היקפם הכספי של  כל אחד מהם הוא1,800,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות.

·           המשתתף רכש את מסמכי המכרז בעלות של 5,000₪ כולל מע"מ.

 
b>
b>
b>

אומדן החברה לביצוע העבודות ואשר עליי נדרשים המציעים לנקוב באחוז הנחה הוא 1,945,790.00 ₪ לא כולל מע"מ.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל חופית מועטי בטלפון מס' 02-9700614.

                                                      

 

בכבוד רב,

חברה כלכלית בנימין בע"מ

הגשת הצעות החל מ

: 21/08/2022 12:00

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 03/08/2022 12:00

מקום המפגש

: נפגשים בשער האחורי לבית הספר נעלה

מועד אחרון להגשת הצעות

: 28/08/2022 12:00

מסמכים לעיון

הנחיות נגישות מתוס.pdf
19/07/2022 18:18 - חובה
צפייה
סט תוכניות פיתוח נוף מרוכז.pdf
19/07/2022 18:18 - חובה
צפייה
סט תכניות אדריכלות מרוכז.pdf
19/07/2022 18:18 - חובה
צפייה
סט תכניות איסטלציה ומיזוג מרוכז.pdf
19/07/2022 18:18 - חובה
צפייה
סט תכניות חשמל מרוכז.pdf
19/07/2022 18:18 - חובה
צפייה
סט תכניות קונסטרוקציה.pdf
19/07/2022 18:18 - חובה
צפייה
רשימות מרוכז.pdf
19/07/2022 18:18 - חובה
צפייה
תכנית בטיחות.pdf
19/07/2022 18:18 - חובה
צפייה
אומדן למכרז 36.22.pdf
19/07/2022 18:24 - חובה
צפייה
חוברת מפרטים טכניים 36.22.pdf
19/07/2022 18:24 - חובה
צפייה
מכרז מקוון מס 36.22 לביצוע עבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גני ילדים בישוב נעלה.pdf
19/07/2022 18:24 - חובה
צפייה
אישור על קריאת מסמכי מכרז והסכמה לתנאיהם_מכרז מקוון מס 36.22 גני ילדים נעלה.pdf
19/07/2022 18:25 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
פרוטקול סיור קבלנים גני ילדים נעלה.pdf
03/08/2022 17:42 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/08/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

25/08/2022 12:00

עלות

: 5,000.00 ₪