-

מכרז פומבי מספר 21.2022 אספקת חומרי ניקוי

מכרז: 21-2022

תחום

: רכש

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מספר 21.2022 אספקת חומרי ניקוי כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.


בכל שלבי המכרז ניתן לפנות למכרז התמיכה 

בטלפון 04-8145400 או בדוא"ל [email protected] מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 22/05/2022 14:27

מסמכים לעיון

קובץ הבהרות 1 - דחיית מועדים.pdf צפייה
קובץ הבהרות 2.pdf צפייה
נספח הצעת מחיר מעודכן לתאריך 16.3.22.pdf צפייה
קובץ הבהרות 3 דחיית מועדים.pdf צפייה
קובץ הבהרות 4 ונספח הצעת מחיר מעודכן.pdf צפייה
קובץ הבהרות 5 - דחיית מועדים .pdf צפייה
קובץ הבהרות מספר 6- דחיית המועד האחרון להגשת הצעות .pdf צפייה
דף הצעת מחיר מעודכן לתאריך 4.5.22 .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: ניתן להגיש קובץ אחד בלבד (PDF)- על המציע לסרוק את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידו, לרבות נספחי המכרז, קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

02/05/2022 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

04/05/2022 17:00

עלות

: חינם