-

הסדרת שער כוכב יעקב והסדרת נתיבי תח"צ כוכב יעקב תל ציון ואדם

מכרז: 9/22

תחום

: עבודות פיתוח

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

הגשת הצעות החל מ

: 07/03/2022 10:00

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 13/02/2022 11:00

מקום המפגש

: שער כוכב יעקב

מועד אחרון להגשת הצעות

: 22/03/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז.pdf
08/02/2022 11:50
צפייה
רשימת נספחים מתוך המכרז אותם נדרש למלא ולהחזיר חתומים.pdf
08/02/2022 11:50
צפייה
Orm-290-2.pdf
08/02/2022 13:15
צפייה
Pratim-290-3-1.pdf
08/02/2022 13:16
צפייה
Pratim-290-3-2.pdf
08/02/2022 13:16
צפייה
Rom-290-4-1.pdf
08/02/2022 13:16
צפייה
Tnua-290-5.pdf
08/02/2022 13:16
צפייה
Tnuha-290-1.pdf
08/02/2022 13:17
צפייה
יש לחתום ולהחזיר-אישור על קריאת מסמכי מכרז והסכמה לתנאיהם.pdf
08/02/2022 13:23 - חובה
צפייה
תוכנית חניות מעודכנת.pdf
15/02/2022 10:36
צפייה
סופי -סמכי מכרז.pdf
02/03/2022 17:29
צפייה
עדכונים והבהרות
פרוטוקול סיור קבלנים 13.2.22.pdf
03/03/2022 09:47 - חובה
צפייה
כ.כמויות למכרז כוכב יעקב שער תחצ.pdf
13/03/2022 13:32
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
לצורך הגשת ההצעה במערכת המקוונת, תחולק הצעת המציע ל-4 חלקים, כפי שיפורט להלן:
 
       חלק 1- חוברת המכרז לרבות הסכם ההתקשרות
א.         מסמכי המכרז (פרק א' תיאור כללי ופרק ב' תנאי המכרז).
ב.         נספח א' למכרז- טופס הצהרת משתתף במכרז.
ג.           נספח א'1- תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמת
ד.         נספח א'2- התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים.
ה.         נספח א'3 תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976
ו.           נספח א'4- כתב התחייבות
ז.         נספח א'5- הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד מועצה אזורית מטה בנימין או לעובדי תאגידיה העירוניים.
ח.         נספח א'6- הצהרת המציע לעניין היעדר ניגוד עניינים.
ט.         נספח א'7- תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
י.           נספח א'8- תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז
יא.      נספח ב'- טופס הצהרה על מעמד משפטי.
יב.       נספח ג' תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף.
יג.        נספח ד'- אישור עו"ד כי המציע הינו עסק בשליטת אישה ותצהיר נושא השליטה (ככל   
             שרלוונטי).
יד.      נספח ה'- טופס ההצעה – את ההצעה הכספית יש למלא באמצעות המערכת המקוונת בלבד.
טז.      הסכם התקשרות על נספחיו (לא כולל תכניות וכתב כמויות אשר יעלו בקובץ נפרד).

       חלק 2- תכניות וכתב כמויות

1. המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע, על כל אחד מעמודי התכניות וכתב הכמויות המכרז.
 
2. המציע יאחד את כל מסמכי חלק 2 לקובץ אחד ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

חלק 3- מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז

1.   להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק 3:
 
א.      העתק רישיון קבלן בהתאם לסעיף 8.1 לתנאי הסף.
ב.      תעודת התאגדות/שותפות.
ג.        המסמכים הנדרשים במקרה שהמציע הוא חברה או שותפות רשומה כמפורט בסעיף 7 להלן.
ד.      אישור על מורשי חתימה.
ה.      תעודת עוסק מורשה
ו.         אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
ז.       פרוטוקול סיור קבלנים.
ח.      מסמכי שינויים והבהרות (ככל שהופצו).
ט.      העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
י.         אישור רו"ח המעיד כי המציע בכל היקף פעילות כספית כמפורט בסעיף 8.3 להלן. 
2.   המציע יאחד את כל מסמכי חלק 3 לקובץ אחד חתומים ומלאים כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.
 
     חלק 4- ההצעה הכספית
יובהר כי אין למלא את טופס ההצעה הכספית על גבי החוברת אלא על גבי המערכת המקוונת בלבד.
 
המציע ימלא הצעתו באמצעות המערכת המקוונת תוך שהוא נוקב באחוז הנחה אחד ואחיד על מחירי כתב הכמויות.
 

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

על מנת לשאול שאלות יש להרשם לאתר "דקל מכרז"
לאחר הרישום ניתן יהיה להעלות שאלות בלשונית "שאלות הבהרה"

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

13/03/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

15/03/2022 12:00

עלות

: 2,000.00 ₪