-

10/2022 התקשרות בחוזי מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים לפיתוח רחובות ושבילי אופנים, ברחבי העיר ירושלים

מכרז: 10/2022

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 10-2022  התקשרות בחוזי מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים לפיתוח רחובות ושבילי   אופנים, ברחבי העיר ירושלים


חיים ימין -054-4598333

HaimY@moriah.co.il

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 03/03/2022 12:00

מסמכים לעיון

הסכם ניהול פרויקט - מהדורת 8-2020 נקי.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מכרז מנהפ רחובות ואופניים - טופס בקשה להשתתף והצהרה 310122.pdf צפייה
מכרז מסגרת לניהול פרויקטים פיתוח רחובות ושבילי אופנים 310122.pdf צפייה
מודעה מכרז 10-2022.pdf צפייה
מכרז מנהל פרויקט שבילי אופניים - מכתב הבהרה 1 010322.pdf צפייה
מודעה שניה 10-2022.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

17/02/2022 12:00

עלות

: 750.00 ₪