-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 31/21 לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של תשתיות חשמל ותקשורת אקטיבית ופסיבית

מכרז: 31/21

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של תשתיות חשמל ותקשורת אקטיבית ופסיבית.

תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של עד 6 שנים ממועד השלמת המקטע הראשון שיימסר לביצועו של המציע הזוכה (המנת"ם). לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 5 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש המציעים יערך ביום 20.1.2022 בשעה 12:00. המפגש יתקיים באופן מקוון והוראות בדבר אופן ההשתתפות במפגש יועברו למציעים בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il ובאתר ההליך במערכת הממוכנת.ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה למכרז.

סיור קבלנים ייערך ביום 27.1.2022 בשעה 12:00  במשרדי החברה בתל אביב, בסמוך למסוף סבידור (רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת"א). ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להגשת הצעה למכרז.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 10.3.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש), וזאת למעט ערבות המכרז, אשר תוגש באופן פיזי למשרדי החברה, בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ערבות שלא תוגש למשרדי החברה או שתוגש שלא במועד ו/או בשעה מאוחרת מהאמור, לא תתקבל

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 27/01/2022 12:00

מקום המפגש

: משרדי החברה בתל אביב, בסמוך למסוף סבידור (רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת"א)

מועד אחרון להגשת הצעות

: 10/03/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי מכרז - עבודות חשמל ותקשורת פסיבית ואקטיבית.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם לביצוע עבודות חשמל ותקשורת פסיבית ואקטיבית.pdf צפייה
מסמך ג - מפרט דרישות - מכרז עבודות חשמל ותקשורת פאסיבית ואקטיבית.pdf צפייה
קישור לתכוניות הפרויקט.pdf צפייה
טופס הצעת מחיר - מכרז עבודות חשמל ותקשורת פאסיבית ואקטיבית.xlsx צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה והגשת בקשות לאישור מקדמי. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 10.2.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת אישור מקדמי ביחס לציוד הרשת האקטיבית המוצע, הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/02/2022 12:00

עלות

: חינם