-

מכרז פומבי מקוון מס' 04/22 לעבודות תכנון וביצוע אולם ספורט ביישוב מצפה יריחו

מכרז: 04/22

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות תכנון וביצוע אולם ספורט ביישוב מצפה יריחו.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 5,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 04/22, וזאת עד ליום שלישי 15/02/22 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים חובה ייערך ביום ייערך ביום חמישי 10/02/22 בשעה 11:00. נפגשים בכניסה לישוב מצפה יריחו.

הסיור השתתפות בסיור מהווה תנאי וחובה להשתתפות במכרז.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום חמישי 24/02/22 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל אסתר חסן בטלפון מס'   02-9977167.

הגשת הצעות החל מ

: 10/02/2022 12:00

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 10/02/2022 11:00

מקום המפגש

: נפגשים בכניסה לישוב מצפה יריחו

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/02/2022 12:00

מסמכים לעיון

נספח א-תכנית העמדה וסט תכניות.pdf
12/01/2022 14:07 - חובה
צפייה
נספח ב-תיק מוצר טוטו .pdf
12/01/2022 14:07 - חובה
צפייה
נספח ו- מפרט מיוחד לביצוע העבודה.pdf
16/01/2022 19:48 - חובה
צפייה
מכרז פומבי מקוון מס 04.22 לתכנון וביצוע אולם ספורט מצפה יריחו _לפרסום.pdf
26/01/2022 11:34 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
פרוטוקול סיור קבלנים אולם ספורט מצפה יריחו .pdf
22/02/2022 19:57 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/02/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

20/02/2022 12:00

עלות

: 5,000.00 ₪