-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 16/21 לתכנון, הקמה תפעול ותחזוקה של מערכת בקרה באמצעות מצלמות עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 16/21

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לתכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכת בקרה המבוססת על מצלמות וידאו (להלן: "המכרז").

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות בין החברה לבין מציע שיוכרז כזוכה תהיה תקופה בת 60 חודשים. לחברה נתונה זכות ברירה (האופציה), לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-5 תקופות נוספות של עד 12 חודשים נוספים כל אחת, והכל כמפורט בהסכם.

מפגש מציעים (רשות): יתקיים ביום 1.2.2022 בשעה 12:00. המפגש יתקיים באופן וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק.על המשתתפים לעקוב אחר ההודעות שיתפרסמו בעניין מפגש המציעים, בין היתר, לשם קבלת קישור ופרטי התקשרות לצורך השתתפות במפגש, באתר האינטרנט של נתיבי איילון, תחת לשונית המכרז. מובהר כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים בהודעה שתפורסם באתר החברה

הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 28.2.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש מציעים בזום

: 01/02/2022 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 28/02/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך ב - הסכם מערכת בקרה באמצעות מצלמות.pdf צפייה
מסמך ג - מכרז להקמת מערכת בקרה עבור נתיבי איילון.pdf צפייה
מסמך ד - מכרז מצלמות באיילון - קובץ הצעת מחיר ומחירון.xlsx צפייה
מסמך ה - הקמת מערכת הבקרה בנתיבי איילון אופני מדידה מיוחדים_.pdf צפייה
מסמך ז - קונספט ניסוי לבדיקת מצלמות.pdf צפייה
מסמך א - חוברת תנאי מכרז 16-21 מערכת בקרה באמצעות מצלמות.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

פניה לקבלת הבהרות: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום 10.2.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00. הגשת שאלות ההבהרה תתבצעבאמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/02/2022 12:00

עלות

: חינם