-

מכרז פומבי מספר 166.2021 אספקת גז לחימום הכלבייה העירונית

מכרז: 166-2021

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מספר 166.2021 אספקת גז לחימום הכלבייה העירונית כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 08/02/2022 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מספר 166.2021 אספקת גז לחימום הכלבייה העירונית.pdf צפייה

הסבר למסמכים

: ניתן להגיש קובץ אחד בלבד (PDF)- על המציע לסרוק את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידו, לרבות נספחי המכרז, קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

16/01/2022 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

25/01/2022 17:00

עלות

: חינם