-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 41/21 לביצוע פרויקט גשר עמק ברכה

מכרז: 41/21

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע גשר "עמק ברכה" לכלי רכב, הולכי רגל ואופניים מעל נתיבי איילון בת"א (להלן: "המכרז").

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות והבדק בפרויקט. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו 32 (שלושים ושניים) חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט"), הכל כמפורט בחוברת תנאי המכרז (מסמך א' למסמכי המכרז) ובהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).

רכישת הזכות להשתתף במכרז: ניתן לרכוש את הזכות להשתתף במכרז בעבור סכום של 5,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזר מכל סיבה וישולם באמצעות מערכת דקל המהווים דמי השתתפות במכרז. אי השתתפות מציע בהזמנה לקבל הצעות מסיבה כל שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה, לא יהוו עילה להחזרת התשלום.

 מפגש מציעים (רשות): יתקיים ביום 4.1.2022 בשעה 10:00. המפגש יתקיים באופן וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק.על המשתתפים לעקוב אחר ההודעות שיתפרסמו בעניין מפגש המציעים, בין היתר, לשם קבלת קישור ופרטי התקשרות לצורך השתתפות במפגש, באתר האינטרנט של נתיבי איילון, תחת לשונית המכרז. מובהר כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים בהודעה שתפורסם באתר החברה.

סיור קבלנים (רשות): יתקיים ביום 5.1.2022 בשעה 12:30. סיור הקבלנים יתקיים באופן פיזי באתר העבודות ברחוב עמק ברכה, תל אביב-יפו. תשומת לב המציעים כי אופן עריכת סיור הקבלנים עשוי להשתנות בכפוף להנחיות משרד הבריאות, והמציעים נדרשים להתעדכן באתר החברה בסמוך למועד הסיור.מובהר כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד לסיור קבלנים נוסף בהודעה שתפורסם באתר החברה

הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 20.2.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 05/01/2022 12:00

מקום המפגש

: באתר העבודות ברחוב עמק ברכה, תל אביב-יפו

מועד אחרון להגשת הצעות

: 20/02/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי מכרז.pdf צפייה
מסמך ב - חוזה ההתקשרות הקבלני (הסכם ההתקשרות).pdf צפייה
מסמך ד - כתב כמויות.pdf צפייה
קובץ הצעת מחיר.xlsx צפייה
מסמך ה - רשימת תכניות גשר עמק הברכה.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים.pdf צפייה
מוקדמות ג1 עמק ברכה..pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 2.pdf צפייה
נספחים מוקדמות גשר עמק ברכה.pdf צפייה
מסמך ג2 - מפרט מיוחד גשר עמק ברכה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: נק המפגש שח סיור הקבלנים הינה  בצומת יקנעם- עמק ברכה - תל אביב בשעה 12:30

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

פניה לקבלת הבהרות: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום 20.1.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00. הגשת שאלות ההבהרה תתבצעבאמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/01/2022 12:00

עלות

: 5,000.00 ₪