-

מכרז 7000-2021 תחזוקת מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים ברחבי ירושלים

מכרז: 7000-2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 25/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

גגות סולריים - הסכם 221221.pdf צפייה
גגות סולריים - חלק כללי 221221.pdf צפייה
גגות סולריים - טופס בקשה להשתתף והצהרה 221221.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
נספח ג1 טופס בדיקת המתקן.pdf צפייה
מודעה מכרז 7000-21.pdf צפייה
כתב כמויות מכרז 7000-21.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/01/2022 12:00

עלות

: 2,000.00 ₪