-

קול קורא ממוכן (מקוון) מס' 47/21 להצבת מתקנים סלולאריים

קול קורא: 47/21

מפרסם קול קורא

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי הקול קורא המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת להצבת מתקנים סלולאריים (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי ההליך.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של- 60 חודשים. תקופת השימוש ביחס לכל אחד מהאתרים תהא ל-10 שנים עם אופציה להארכה, והכל כמפורט בהסכם.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 10.2.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות בהליך תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 10/02/2022 12:00

מסמכים לעיון

הסכם מסגרת להצבת אנטנות.pdf צפייה
קול קורא 47-21 הצבת אנטנות סלולריות.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 16.1.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי ההליך

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

16/01/2022 12:00

עלות

: חינם