-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 40/21 לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים של מערכות רמזורים, מצלמות טמ"ס עבור חברת נתיבי איילון

מכרז: 40/21

תחום

: אחזקה

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים של מערכות רמזורים, מצלמות טמ"ס (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 24 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש המציעים יערך ביום 2.1.2022 בשעה 12:00 ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

 הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 23.1.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש מציעים וירטואלי

: 02/01/2022 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 23/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך ג - מפרט.pdf צפייה
מסמך ד - מחירון נתיבי איילון.pdf צפייה
מסמך ב1 - הסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקת רמזורים.pdf צפייה
מסמך ב2 - חוזה פרטני קבלנים נתא אחזקת רמזורים בני ברק.pdf צפייה
מסמך א- חוברת תנאי המכרז.pdf צפייה
קישור למפגש מציעים.pdf צפייה
מכרז 40-21 פרוטוקול מפגש מציעים.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
מענה לשאלות הבהרה מכרז 40-21.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 6.1.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/01/2022 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם