-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 37/21 התקשרות למתן זכות שימוש ו/או העברת זכויותיה של נתיבי איילון בקנים ריקים להעברת תקשורת ו/או סיבים אפלים שחברת נתיבי איילון בע"מ מטמינה במסגרת עבודותיה

מכרז: 37/21

תחום

: תשתיות

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה למתן זכות שימוש ו/או העברת זכויותיה של נתיבי איילון בקנים ריקים להעברת תקשורת ו/או סיבים אפלים שחברת נתיבי איילון בע"מ מטמינה במסגרת עבודותיה (להלן: "הפרויקט/ים") כמפורט בחוברת תנאי המכרז. 
תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 36 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  ב-2 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת, והכל בהתאם למסמכי המכרז.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 03.03.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

מפגש מציעים וירטואלי

: 27/01/2022 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 03/03/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א' - חוברת תנאי המכרז .pdf צפייה
מסמך ב - הסכם מסגרת - למתן זכות שימוש בקנים להעברת תשתית תקשורת או זכות שימוש בסיבים אפלים.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - מפגש מציעים.pdf צפייה
מסמך ב'1 - הסכם למתן זכות שימוש בקנים להעברת תשתית תקשורת.pdf צפייה
מסמך ב'2 - הסכם להעברת זכותיה של נתיבי איילון בקנים להעברת תשתית תקשורת.pdf צפייה
מסמך ב'3 - הסכם מתן זכות שימוש בסיבים אפלים.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: בכוונת החברה לערוך מפגש מציעים . מטרת הפגישה ליתן רקע כללי על נשוא המכרז וכן ליתן מענה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים. יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק: מטרת הפגישה הינה כלי עזר אשר מטרתו לנסות וללבן שאלות אשר יתעוררו. מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו במהלך המפגש לא יחייבו את החברה, לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור נותן המציע את הסכמתו לתנאי זה.
זולת אם ייקבע אחרת מפגש המציעים יערך ביום 27.01.2022 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 10.02.2022  בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/02/2022 12:00

עלות

: חינם