-

מכרז 304/2021 ביצוע עבודות סלילה, תשתית ופיתוח ברחוב חליל אלסכאכיני, שכונת בית חנינא, ירושלים

מכרז: 304/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 23/12/2021 11:00

מקום המפגש

: חדר ישיבות, חברת מוריה- הלני המלכה 9 (קומה 4) ירושלים, לאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות

מועד אחרון להגשת הצעות

: 12/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

פרוטוקול מפגש מציעים.pdf צפייה
הבהרה 1 מכרז 304-21.pdf צפייה
אל סכאכיני - מודעה.pdf צפייה
אל סכאכיני-רשימת תכניות.pdf צפייה
אלסכאכיני - חלק כללי 091221.pdf צפייה
אלסכאכיני - טופס בקשה להשתתף והצהרה 091221.pdf צפייה
אלסכאכיני - מוקדמות 091221.pdf צפייה
אלסכאכיני - מפרט טכני מיוחד 091221.pdf צפייה
חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מסמך ג3-דוח תכן מבנה.pdf צפייה
מסמך ג4-סקר אגרונום.pdf צפייה
מסמך ג5-נוהל ניהול בקרה והבטחת איכות.pdf צפייה
מסמך ג6-נספח סביבתי.pdf צפייה
מסמך ג7-הנחיה מקצועית-ניהול עודפי חפירה ופסולת.pdf צפייה
מסמך ד-כתב כמויות.pdf צפייה
מסמך ז-דוח קרקע.pdf צפייה
מסמך ח-נספח מפרט לניהול לוחות זמנים.pdf צפייה
מסמך יא-מפרט הגיחון ביוב וניקוז.pdf צפייה
מסמך יב-מפרט הגיחון מים.pdf צפייה
מסמך י-הנחיות והצהרות קבלן-הגיחון.pdf צפייה
תשריט הפקעה.pdf צפייה
אל סכאכיני_מדידה.zip צפייה
אל סכאכיני_תוכנית מים.zip צפייה
אל סכאכיני-הסדרי תנועה שלב 0.zip צפייה
אל סכאכיני-תכנית ניקוז.zip צפייה
אל_סכאכיני_תכניות תאורה_חשמל_תקשורת.zip צפייה
אל_סכאכיני-תכניות_אדריכלות_נוף.zip צפייה
אל_סכאכיני-תכניות_קונסטרוקציה.zip צפייה
אל_סכאכיני-תכניות_תנועה_ותכנון_פיזי.zip צפייה
אל_סכאכיני-תכנית_תאום_מערכות.zip צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/12/2021 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪