-

מכרז פומבי מספר 226.2021 אספקת חלפים לכלי רכב למוסך העירוני - מאגר ספקים

מכרז: 226-2021

תחום

: מכרז מסגרת

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מספר 226.2021 אספקת חלפים לכלי רכב למוסך העירוני כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 19/12/2021 10:00

מקום המפגש

: במוסך העירוני במרכז תחזוקה בגבעת שאול

מועד אחרון להגשת הצעות

: 25/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

קובץ הבהרות 2.pdf צפייה
קובץ הבהרות 3 דחיית מועדים.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: ניתן להגיש קובץ אחד בלבד (PDF)- על המציע לסרוק את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידו, לרבות נספחי המכרז, קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

02/01/2022 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

11/01/2022 17:00

עלות

: חינם