-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 39/21 לביצוע עבודות קבלניות עבור חברת נתיבי איילון

מכרז: 39/21

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 24 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש המציעים יערך ביום 14.12.2021 בשעה 12:00 ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.
הגשת ההצעות. 

המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 20.1.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש מציעים בזום

: 14/12/2021 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 20/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי מכרז 39-21.pdf צפייה
מסמך ב1 - הסכם מסגרת.pdf צפייה
מחירון נתיבי איילון ינואר 2021 (2).pdf צפייה
קישור למפגש מציעים.pdf צפייה
מכרז 39-21 פרוטוקול סיור קבלנים.pdf צפייה
הודעת הבהרה 3 - דחיית מועד ההגשה והבהרות נוספות.pdf צפייה
מסמך ב2 - חוזה קבלני סטנדרטי - נוסח מעודכן (נקי).pdf צפייה
מסמך ב2 - חוזה קבלני סטנדרטי - נוסח מעודכן (עם שינויים).pdf צפייה
הודעת הבהרה 4 - עדכון מחירון.pdf צפייה
מחירון נתיבי איילון לעבודות סלילה - ינואר 2022.pdf צפייה
הודעת הבהרה 5 - קישור למחירון נתיבי איילון.pdf צפייה
מסמך ב2 - חוזה קבלני סטנדרטי.pdf צפייה
מסמך ב3 - נוסח מוקדמות סטנדרטי.pdf צפייה
קובץ הצעת מחיר.xlsx צפייה
עדכונים והבהרות
מענה לשאלות הבהרה מכרז 39-21.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 20.12.2021 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/12/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

25/12/2021 21:41

עלות

: חינם