-

מכרז פומבי מספר 184.2021 להקמת מאגר משלים למפיקים לתכנון הפקה וניהול של אירועי תרבות

מכרז: 184-2021

תחום

: הפקה

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות להירשם במאגר מפיקים לתכנון הפקה וניהול של אירועי תרבות כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מכרז זה הינו מכרז משלים ל- מכרז פומבי מספר 39.2021
מציעים שזכו במכרז זה אינם צריכים להגיש הצעה במכרז המשלים.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 28/12/2021 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מספר 184.2021 להקמת מאגר משלים למפיקים לתכנון הפקה וניהול של אירועי תרבות.pdf צפייה

הסבר למסמכים

:

ניתן להגיש קובץ אחד בלבד (PDF)- על המציע לסרוק את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידו, לרבות נספחי המכרז, קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/12/2021 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

19/12/2021 17:00

עלות

: חינם