-

מכרז 271/2021 למתן שירותי חשמל, תאורה, תקשורת ובקרה בפרויקט עוקף צור באהר, ירושלים

מכרז: 271/2021

תחום

: מכרז תכנון

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: סיור קבלנים יתבצע בזום- מצ"ב קישור:

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 29/11/2021 10:00

מקום המפגש

: https://us02web.zoom.us/j/82487327728

מועד אחרון להגשת הצעות

: 26/12/2021 12:00

מסמכים לעיון

עוקף צור באהר - חשמל תאורה ותקשורת - חלק כללי 211121.pdf צפייה
עוקף צור באהר - חשמל תאורה ותקשורת - טופס הצעת מחיר 211121.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
ביטוח מתכננים.pdf צפייה
חוזה מתכננים.pdf צפייה
מודעה מכרז 271-2021.pdf צפייה
עוקף צור באהר_מפגש מציעים מכרז חשמל ומערכות 211128.pdf צפייה
הבהרה 1.pdf צפייה
נספח ב' למכרז 271-2021 - חשמל ומערכות 14.12.2021.pdf צפייה
מודעה שניה.pdf צפייה
הבהרה 2.pdf צפייה
מכתב הבהרה מס' 1 - נספח 3ב.pdf צפייה
מכתב הבהרה מס' 1 - נספח 5ב.pdf צפייה
מכתב הבהרה מס' 1 - נספח 5ג.pdf צפייה
מודעה 3.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
הבהרה 3.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/12/2021 12:00

עלות

: 500.00 ₪