-

מכרז 271-2021 למתן שירותי חשמל, תאורה, תקשורת ובקרה בפרויקט עוקף צור באהר, ירושלים

מכרז: 271-2021

תחום

: מכרז תכנון

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: סיור קבלנים יתבצע בזום- מצ"ב קישור:

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 29/11/2021 10:00

מקום המפגש

: https://us02web.zoom.us/j/82487327728

מועד אחרון להגשת הצעות

: 19/12/2021 12:00

מסמכים לעיון

נספח ב' - ניתוח שירותי שכר 21.11.2021.pdf צפייה
עוקף צור באהר - חשמל תאורה ותקשורת - חלק כללי 211121.pdf צפייה
עוקף צור באהר - חשמל תאורה ותקשורת - טופס הצעת מחיר 211121.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
ביטוח מתכננים.pdf צפייה
חוזה מתכננים.pdf צפייה
מודעה מכרז 271-2021.pdf צפייה
עוקף צור באהר_מפגש מציעים מכרז חשמל ומערכות 211128.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

05/12/2021 12:00

עלות

: 500.00 ₪