-

מכרז פומבי (הליך מיון מוקדם) לרכש ממירים ואופטימייזרים פוטוולטאי בנימין 25/21

מכרז: 25/21

תחום

: כללי 1

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ

מכרזים פומביים 22/21, 23/21, 25/21

b>

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לשלושה מכרזים פומביים כמפורט להלן:

 

1.       מכרז פומבי (הליך מיון מוקדם) מקוון מספר 22/21לרכישת פאנלים סולאריים

2.       מכרז פומבי (הליך מיון מוקדם) מקוון מס' 23/21 לרכישת קונסטרוקציה למערכת סולארית

3.       מכרז פומבי (הליך מיון מוקדם) מקוון מספר 25/21 לרכישת ממירים סולאריים ואופטימייזרים

 
(כולם יקראו להלן יחד- המכרזים)

ניתן לעיין במסמכי המכרזים באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז הרלוונטי ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור.

 

כל המעוניין להשתתף במכרזים (כולם או חלקם) נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרזים (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 500 ₪ כולל מע"מ בגין כל מכרז בנפרד (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרזים, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון מספר המכרז הרלוונטי וזאת בהתאם למועדים הנקובים במכרז. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

יודגש כי כל שינוי בקשר עם תנאי המכרז (לרבות שינויים בתנאי הסף, במועדים, במסגרת מענה לשאלות וכו') יעלה למערכת הממוכנת ובאחריות המציעים לוודא כי עלו שינויים כאמור.

 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים קבוע ליום 18/01/22  לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרזים- ייגבר האמור במסמכי המכרזים.

 

יודגש כי כל מכרז הוא בפני עצמו ונין לגשת אליו בנפרד.

 
פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל אסתר חסן בטלפון מס'   02-9977167.

                                                      

בכבוד רב,

                                                        ישראל גנץ                                                

                                                        יו"ר הדירקטוריון

 

הגשת הצעות החל מ

: 23/11/2021 14:30

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 18/01/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז.pdf
21/11/2021 16:08 - חובה
צפייה
רשימת נספחים מתוך המכרז אותם נדרש למלא ולהחזיר חתומים.pdf
21/11/2021 16:08 - חובה
צפייה
אישור קריאת מסמכים יש לחתום ולהחזיר 25.21.pdf
21/11/2021 16:08 - חובה
צפייה
מכרז פומבי הליך מיון מוקדם לרכש ממירים ואופטימייזרים חוברת מכרז לפרסום (002).pdf
23/11/2021 11:40
צפייה
עדכונים והבהרות
אישור על קריאת מסמכי מכרז והסכמה לתנאיהם.docx
05/12/2021 14:23
צפייה
נוסח מודעה לעיתון רכש סולארי דחיית מועדי הגשה.pdf
27/12/2021 15:23
צפייה
נוסח מודעה לעיתון רכש סולארי דחיית מועדי הגשה.pdf
13/01/2022 10:54
צפייה
מענה לשאלות הבהרה מכרזים 25.21 , 22.21 ,23.21 .pdf
13/01/2022 14:45 - תשובות הבהרה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

  לצורך הגשת ההצעה במערכת המקוונת, תחולק הצעת המציע ל-4 חלקים, כפי שיפורט להלן:

 חלק 1- חוברת המכרז לרבות הסכם ההתקשרות

א.         מסמך א' למכרז- תנאים כלליים למשתתפים

ב.         נספח א'1 למכרז- דף מידע ארגוני.

ג.           נספח א'2- תצהיר להוכחת ניסיון.

ד.         נספח א'3- כתב התחייבות.

ה.         נספח א'4- אישור עו"ד עסק בשליטת אישה.

ו.          נספח א'5- תצהיר בדבר היעדר תיאום הצעות במכרז.

ז.          נספח א'6- הצהרת המציע לעניין היעדר ניגוד עניינים ורישום פלילי.

ח.        נספח א'7- הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד מועצה אזורית מטה בנימין או לעובדי תאגידיה העירוניים.

ט.         נספח א'8- תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

י.           נספח א'9- תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

יא.      נספח א'10- תצהיר בדבר השתתפות במכרז במסגרת מערכת דקל.

יב.       מסמך ג'- הצהרת המציע.

יג.        מסמך ד'- טופס ההצעה.

יד.       מסמך ה'- הסכם התקשרות על נספחיו.
b>

       המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע, על כל אחד מעמודי חוברת המכרז, ימלא את הנספחים הנדרשים ויחתום בחתימה מלאה בכל מקום נדרש.

 

        המציע יאחד את כל מסמכי חלק 1 לקובץ אחד חתום ומלא כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

 

חלק 2- מפרט טכני

 

      המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע, על כל אחד מעמודי המפרט הטכני (מסמך ב').

 

       המציע יאחד את כל מסמכי חלק 2 לקובץ אחד ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

 
 

חלק 3- מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז

 

        להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק 3:

א.      העתק אישור בהתאם לסעיף 3.1.1 לתנאי הסף.

ב.      תעודת התאגדות/שותפות.

ג.        אישור על מורשי חתימה.

ד.      תעודת עוסק מורשה

ה.       אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

ו.        מסמכי שינויים והבהרות (ככל שהופצו).

ז.       העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

        המציע יאחד את כל מסמכי חלק 3 לקובץ אחד חתומים ומלאים כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

 

אופן הגשת ההצעה כללי

 

        תשומת לב המציעים מופנית להוראות נספח א'9 לחוברת תנאי המכרז - תנאי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז".

 

        אין להגיש את ההצעות בדרך אחרת מהמפורטת לעיל, לרבות לא בדואר, בפקס או בדוא"ל.

 

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

על מנת לשאול שאלות יש להרשם לאתר "דקל מכרז"
לאחר הרישום ניתן יהיה להעלות שאלות בלשונית "שאלות הבהרה"

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

13/01/2022 14:00

עלות

: 500.00 ₪