-

ביצוע עבודות סלילה, תשתית ופיתוח ברחוב חליל באלאסמעי, אזור תעשיה ענתות, ירושלים

מכרז: 305/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

ביצוע עבודות סלילה, תשתית ופיתוח ברחוב חליל

באלאסמעי, אזור תעשיה ענתות, ירושלים

 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 18/11/2021 10:00

מקום המפגש

: בחדר הישיבות שבמשרדי מוריה, רח' הלני המלכה 9 (קומה 4), ירושלים לאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות

מועד אחרון להגשת הצעות

: 08/12/2021 12:00

מסמכים לעיון

אלאסמעי - חלק כללי 041121.pdf צפייה
אלאסמעי - טופס בקשה להשתתף והצהרה 041121.pdf צפייה
אלאסמעי - מוקדמות 041121.pdf צפייה
אלאסמעי - מפרט טכני מיוחד 041121.pdf צפייה
מסמך ג3-דוח תכן מבנה.pdf צפייה
מסמך ג4-נוהל ניהול בקרה והבטחת איכות.pdf צפייה
מסמך ג5-נספח סביבתי מוריה.pdf צפייה
מסמך ג6-הנחיה מקצועית-ניהול עודפי חפירה ופסולת.pdf צפייה
מסמך ד-כתב כמויות.pdf צפייה
מסמך ז-דוח קרקע.pdf צפייה
מסמך ח-נספח מפרט לניהול לוחות זמנים.pdf צפייה
מסמך יא-מפרט הגיחון לעבודות מים.pdf צפייה
מסמך י-הנחיות והצהרות לקבלן-הגיחון.pdf צפייה
חוזה קבלן 11-2021 - נקי.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
אל_אסמעי-מדידה.zip צפייה
אל_אסמעי-תכניות_אדריכלות_נוף.zip צפייה
אל_אסמעי-תכניות_חשמל,_תקשורת,_תאורה.zip צפייה
אל_אסמעי-תכניות_קונסטרוקציה.zip צפייה
אל_אסמעי-תכניות_תנועה_ותכנון_פיזי.zip צפייה
אל_אסמעי-תכנית_הסדרי_תנועה.zip צפייה
אל_אסמעי-תכנית_מים.zip צפייה
אל_אסמעי-תכנית_תאום_מערכות.zip צפייה
רשימת תכניות אל אסמעי-21.11.21.pdf צפייה
תכנית 29135-008 תאורה,רמזורים ותקשורת מערכות יבשות.pdf צפייה
אלאסמעי - פרוטוקול מפגש מציעים 251121.pdf צפייה
אל אסמעי כתב כמויות-הצעת מחיר עבודות מים_הגיחון.pdf צפייה
מכרז 305-21 הבהרה 1.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
אלאסמעי - טופס בקשה להשתתף והצעה כספית - מעודכן 011221.pdf צפייה
קובץ הבהרה 2.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/11/2021 12:00

עלות

: 2,000.00 ₪