-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 38/21 למתן שירותי תכנון תנועה לחטיבת תוכניות אב לתחבורה עבור חברת נתיבי איילון

קול קורא: 38/12

מפרסם קול קורא

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי הקול קורא המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי תכנון תנועה לחטיבת תוכניות אב לתחבורה (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז/

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 24 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת/

מפגש המציעים יערך ביום 22.11.2021 בשעה 13:00 ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 23.12.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)


מפגש מציעים וירטואלי

: 22/11/2021 13:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 23/12/2021 12:00

מסמכים לעיון

מסמך ג - תעריפי נתיבי איילון לשעת עבודה.pdf צפייה
מסמך א - חוברת תנאי המכרז 38-21.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם מסגרת מכרז 38-21.pdf צפייה
מסמך ד - הסכם לביצוע מטלה - תכנון תנועה.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס 2 - תיקון תנאי סף דחיית מועד ההגשה מענה לשאלות הבהרה (002).pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 28.11.2021 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

28/11/2021 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם