-

מכרז פומבי מספר 193.2021 מאגר מציעים לאספקת נעליים

מכרז: 193-2021

תחום

: רכש

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז מאגר מציעים לאספקת נעליים כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 30/11/2021 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מספר 193.2021 מאגר מציעים לאספקת נעליים.pdf צפייה

הסבר למסמכים

:

על המציע לסרוק את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו, לרבות נספחי המכרז, קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת. (PDF בלבד)

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

14/11/2021 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

21/11/2021 17:00

עלות

: חינם