-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 27/21 לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון בע"מ בחגי ישראל ובמועדים נוספים

מכרז: 27/21

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון בע"מ בחגי ישראל ובמועדים נוספים (להלן: "המכרז"), כמפורט במסמכי המכרז.

תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  ב-3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת, והכל בהתאם למסמכי המכרז.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 02.12.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 04/11/2021 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 02/12/2021 12:00

מסמכים לעיון

מסמך ב - חוזה לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון בעמ בחגי ישראל ובמועדים נוספים.pdf צפייה
מסמך א - חוברת תנאי מכרז .pdf צפייה
טופס הצעת מחיר.xlsx צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים .pdf צפייה
מסמך א - חוברת תנאי המכרז מעודכנת.pdf צפייה
מסמך ב - חוזה מעודכן לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון בעמ בחגי ישראל ובמועדים נוספים - בעקוב אחר שינויים .pdf צפייה
מסמך ב - חוזה מעודכן לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת נתיבי איילון בעמ בחגי ישראל ובמועדים נוספים - נקי.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 3 - עדכון מועדים .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: בכוונת החברה לערוך מפגש מציעים . מטרת הפגישה ליתן רקע כללי על נשוא המכרז וכן ליתן מענה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים. יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק: מטרת הפגישה הינה כלי עזר אשר מטרתו לנסות וללבן שאלות אשר יתעוררו. מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו במהלך המפגש לא יחייבו את החברה, לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור נותן המציע את הסכמתו לתנאי זה.
זולת אם ייקבע אחרת מפגש המציעים יערך ביום 4.11.2021 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 11.11.2021 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/11/2021 12:00

עלות

: חינם