-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 33/21 למתן שירותי הפעלת ניסויים במרכז ניסויים לתחבורה חכמה

קול קורא: 33/21

מפרסם קול קורא

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי הקול קורא המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול והפעלה של ניסויים במרכז ניסויים לתחבורה חכמה, בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז. 

תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

המועד האחרון להגשת ההצעות הנו שעה 12:00 ביום 12/12/2021 הצעה שלא תוגש בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 12/12/2021 12:00

מסמכים לעיון

הסכם התקשרות 33-21.pdf צפייה
חוברת תנאי מכרז 33-21.pdf צפייה
מפרט השירותים 33-21.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים .pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 2 לפרסום.pdf צפייה
הודעת הבהרה 3 .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: מפגש מציעים
 זולת אם ייקבע אחרת, מפגש מציעים יתקיים ביום 1/11/2021 בשעה 15:00. המפגש ייערך אופן מקוון כאשר הקישור יפורסם באתר החברה בסמוך למועד המפגש.

מובהר בזאת, כי ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה. עוד מובהר, כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לערוך מפגש מציעים נוסף.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

 ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד השעה 12:00 ביום 8/11/2021 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

08/11/2021 12:00

עלות

: חינם