-

ביצוע מאסף ביוב מזרחי וצפוני כביש 10

מכרז: 10/21

תחום

: קווי מים/ביוב

מפרסם מכרז

: תאגיד מי שמש בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: תאגיד מי שמש בע"מ  מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות מאסף ביוב מזרחי וצפוני - כביש 10 .

סיור קבלנים בשטח ומפגש קבלנים בזום

סיור קבלנים בשטח יתקיים ביום 18 באוקטובר 2021 בשעה 09:00 בבוקר. מקום המפגש בשטח: בכביש 3855 (כביש 10 לשעבר), מיד לאחר הכניסה למושב זנוח- ימינה. סיור זה הינו חובה לכל הקבלנים, למעט לקבלנים שהשתתפו בשני המפגשים הקודמים שהתקיימו לפני פרסום המכרז מחדש (גם במפגש הקבלנים בזום שנערך ביום 2 בספטמבר 2021 וגם בסיור הקבלנים בשטח שנערך ביום 12 בספטמבר2021).

מפגש קבלנים ב"זום" יערך ביום 18 באוקטובר 2021, בשעה 08:00. מפגש זה מיועד, והינו חובה, אך ורק לקבלנים שהשתתפו בשני המפגשים הקודמים שהתקיימו לפני פרסום המכרז מחדש (גם במפגש הקבלנים בזום שנערך ביום 2 בספטמבר 2021 וגם בסיור הקבלנים בשטח שנערך ביום 12 בספטמבר 2021). על הקבלן לפנות למזכירות התאגיד על מנת לקבל קישור לפגישה, בטל: 02-5454207 או במייל: m-sms@m-sms.co.il. באחריות הקבלן להסדיר את כל הדרוש לרבות מבחינה טכנית על-מנת להשתתף במפגש, לא תישמע כל טענה של קבלן שלא נערך כראוי ובזמן לנושא.

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 18/10/2021 09:00

מקום המפגש

: בכביש 3855 (כביש 10 לשעבר), מיד לאחר הכניסה למושב זנוח- ימינה

מועד אחרון להגשת הצעות

: 14/12/2021 12:00

הסבר למסמכים

:
אופן הגשת ההצעות מכרז ממוכן (מקוון)

·        מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993 .המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי את הערבות הבנקאית בלבד יש להגיש באמצעות מסירה ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד כמתואר לעיל ולהלן.

·         כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להירשם מראש במערכת הממוכנת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת הממוכנת אשר יפורסם באתר מי שמש תחת לשונית "מכרזים" בשורת המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לפני המועד האחרון להגשת הצעות / שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות. ההרשמה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז, מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד במערכת המקוונת/במיילים יחייבו את כלל המשתתפים.

·        יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

·       לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

·        ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם מחלקת התמיכה של דקל בפרטי ההתקשרות המפורטים בהמשך ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה. באחריותו הבלעדית של המציע לוודא זמן מספיק מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ניתנה לו גישה למערכת הממוכנת לשם השתתפותו בהליך, והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי התאגיד בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה / הצעתו במועד באמצעות המערכת הממוכנת כאמור.

·       מאחר ורק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי כנדרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך / הצעתו במכרז, לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו / הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית, העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום. על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז הכולל בין היתר את החלק המינהלי, מפרט טכני, חוזה, טופס ההצעה ורשימת התכניות שתהווה אסמכתא שהמציע אכן בדק והבין את התוכניות שצורפו למכרז זה (במקום צרוף תוכניות חתומות ע"י המציע) לרבות נספחי המכרז כולו גם בעמודים בהן לא מופיע מקום לחתימה לרבות נספחי המכרז, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לשמות המסמכים המוגדרים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף ותנאי האיכות, לסרוק את כל המסמכים ולהגישם דרך המערכת המקוונת  בקבצי PDF בלבד!

· לאחר שלב טעינת מסמכי החובה יש ללחוץ על "עבור לטופס ההצעה" ולטעון את טופס ההצעה הכספית.

·       על המציע להגיש את הערבות הבנקאית במעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז. את המעטפה יש להכניס לתיבת ההצעות במשרדי התאגיד , רחוב יגאל אלון 1 בית שמש, עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

·      בכל שאלה טכנית ניתן לפנות למרכז התמיכה של חברת דקל  בדוא"ל: info@dekel.co.il או בטל':04-8145400.

·      הצעה שהוגשה על ידי המשתתף במכרז תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך תקופה של 120 יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

·      מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יהיו על המציע בלבד.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו או טעות סופר במלל/מספרים, המציע רשאי לפנות בכתב באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז לא יאוחר: מיום 25.10.21 בשעה 16:00. יודגש כי לצורך הגשת השאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/10/2021 16:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

07/11/2021 00:00

עלות

: 11,700.00 ₪