-

קול קורא (מקוון) להתקשרות בחוזה למתן שירותי פיתוח ובניית פורטל ארגוני

מכרז: 2021

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
קול קורא (מקוון) להתקשרות בחוזה למתן שירותי פיתוח ובניית פורטל ארגוני.

תחום: מערכות מידע

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 31/10/2021 12:00

מסמכים לעיון

קול קורא פורטל ארגוני.pdf צפייה
הסכם התקשרות פורטל ארגוני.pdf צפייה
מודעה לעיתון-פורטל ארגוני.JPG צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
בלשונית קבצי רשות- נא לטעון אישור מורשי חתימה ככל והמציע הינו תאגיד.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/10/2021 12:00

עלות

: חינם