-

מכרז פומבי מספר 146.2021 אספקת גרור חילוץ

מכרז: 146.2021

תחום

: רכש

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות לאספקת גרור חילוץ כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 16/11/2021 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מספר 146.2021 אספקת גרור חילוץ.pdf צפייה

הסבר למסמכים

:
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא בקובץ אחד ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/10/2021 17:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

04/11/2021 17:00

עלות

: חינם