-

פיתוח עורק תחבורה ראשי - מבוא חורון מכרז מס' 16/21

מכרז: 16/21

תחום

: עבודות פיתוח

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עבודות שדרוג עורק ראשי יישוב מבוא חורון 

שימו לב כי ניתנה הארכה

ניתן להגיש את ההצעות עד לתאריך 21/11/21 בשעה 12:00

ניתן זמן לשאלת שאלות עד לתאריך 24/10/21 בשעה 12:00

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות שדרוג עורק ראשי ביישוב מבוא חורון, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה. 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה. 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 3,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל. 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 16/21, וזאת בהתאם למועדים הנקובים במכרז. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת. 

סיור קבלנים שאינו חובה ייערך ביום ייערך ביום 14.10.21 בשעה 10:30. נפגשים בשער היישוב מבוא חורון 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום ראשון  07/11/21 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 
פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל אסתר חסן בטלפון מס'   02-9977167.

                                                      

בכבוד רב,

                                                        ישראל גנץ                                                

                                                        יו"ר הדירקטוריון

 
 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 14/10/2021 10:30

מקום המפגש

: שער היישוב מבוא חורון

מועד אחרון להגשת הצעות

: 21/11/2021 12:00

מסמכים לעיון

עדכונים והבהרות
חוברת מכרז עורק מבוא חורון עם כתב כמויות עדכני.pdf
18/10/2021 14:30
צפייה
עדכונים והבהרות
תכנית תנועה כללית.pdf
07/10/2021 09:05
צפייה
עדכונים והבהרות
תנוחה - 29-7-21-gil1-2.pdf
03/10/2021 17:41
צפייה
עדכונים והבהרות
תנוחה - 29-7-21-gil3-4.pdf
03/10/2021 17:41
צפייה
עדכונים והבהרות
orech.pdf
03/10/2021 17:41
צפייה
עדכונים והבהרות
rochav.pdf
03/10/2021 17:41
צפייה
עדכונים והבהרות
pratim.pdf
03/10/2021 17:41
צפייה
עדכונים והבהרות
00010106-22.08.21.pdf
03/10/2021 17:41
צפייה
עדכונים והבהרות
00020101-22.08.21.pdf
03/10/2021 17:41
צפייה
עדכונים והבהרות
מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז.pdf
19/09/2021 16:19 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
רשימת נספחים מתוך המכרז אותם נדרש למלא ולהחזיר חתומים.pdf
19/09/2021 16:19 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
אישור קריאת מסמכים עורק תחבורה מבוא חורון.pdf
03/10/2021 17:48 - חובה
צפייה
פרוטקול סיור קבלנים מבוא חורון.pdf
18/10/2021 14:05 - תשובות הבהרה - חובה
צפייה
מענה לשאלות המשתתפים 1.pdf
25/10/2021 17:27 - תשובות הבהרה - חובה
צפייה
הבהרה מס 2 מכרז עורק תחבורה 16.21.pdf
08/11/2021 10:04 - תשובות הבהרה - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
לצורך הגשת ההצעה במערכת המקוונת, תחולק הצעת המציע ל-4 חלקים, כפי שיפורט להלן:
 
       חלק 1- חוברת המכרז לרבות הסכם ההתקשרות
א.         מסמכי המכרז (פרק א' תיאור כללי ופרק ב' תנאי המכרז).
ב.         נספח א' למכרז- טופס הצהרת משתתף במכרז.
ג.           נספח א'1- תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמת
ד.         נספח א'2- התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים.
ה.         נספח א'3 תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976
ו.           נספח א'4- כתב התחייבות
ז.         נספח א'5- הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד מועצה אזורית מטה בנימין או לעובדי תאגידיה העירוניים.
ח.         נספח א'6- הצהרת המציע לעניין היעדר ניגוד עניינים.
ט.         נספח א'7- תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
י.           נספח א'8- תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז
יא.      נספח ב'- טופס הצהרה על מעמד משפטי.
יב.       נספח ג' תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף.
יג.        נספח ד'- אישור עו"ד כי המציע הינו עסק בשליטת אישה ותצהיר נושא השליטה (ככל   
             שרלוונטי).
יד.      נספח ה'- טופס ההצעה – את ההצעה הכספית יש למלא באמצעות המערכת המקוונת בלבד.
טז.      הסכם התקשרות על נספחיו (לא כולל תכניות וכתב כמויות אשר יעלו בקובץ נפרד).

       חלק 2- תכניות וכתב כמויות

1. המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע, על כל אחד מעמודי התכניות וכתב הכמויות המכרז.
 
2. המציע יאחד את כל מסמכי חלק 2 לקובץ אחד ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

חלק 3- מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז

1.   להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק 3:
 
א.      העתק רישיון קבלן בהתאם לסעיף 8.1 לתנאי הסף.
ב.      תעודת התאגדות/שותפות.
ג.        המסמכים הנדרשים במקרה שהמציע הוא חברה או שותפות רשומה כמפורט בסעיף 7 להלן.
ד.      אישור על מורשי חתימה.
ה.      תעודת עוסק מורשה
ו.         אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
ז.       פרוטוקול סיור קבלנים.
ח.      מסמכי שינויים והבהרות (ככל שהופצו).
ט.      העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
י.         אישור רו"ח המעיד כי המציע בכל היקף פעילות כספית כמפורט בסעיף 8.3 להלן. 
2.   המציע יאחד את כל מסמכי חלק 3 לקובץ אחד חתומים ומלאים כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.
 
     חלק 4- ההצעה הכספית
יובהר כי אין למלא את טופס ההצעה הכספית על גבי החוברת אלא על גבי המערכת המקוונת בלבד.
 
המציע ימלא הצעתו באמצעות המערכת המקוונת תוך שהוא נוקב באחוז הנחה אחד ואחיד על מחירי כתב הכמויות.
 

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

על מנת לשאול שאלות יש להרשם לאתר "דקל מכרז"
לאחר הרישום ניתן יהיה להעלות שאלות בלשונית "שאלות הבהרה"

אנו ממליצים להרשם גם אם לא שואלים שאלות 
רק הנרשמים למכרז מקבלים למייל את התשובות והעדכונים שיבוצעו במכרז 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

24/10/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

26/10/2021 17:00

עלות

: 3,000.00 ₪