-

מכרז פומבי מספר 165.2021 הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי

מכרז: 165-2021

תחום

: רווחה

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מספר 165.2021 הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 19/10/2021 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מספר 165.2021 הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי.pdf צפייה

הסבר למסמכים

:
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא בקובץ אחד ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

05/10/2021 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

12/10/2021 15:00

עלות

: חינם