-

מכרז מס' 26/21 - להשכרת נכסים שבהחזקת חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 26/21

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם להשכרת נכסים שבהחזקת חברת נתיבי איילון בע"מ כמפורט במסמכי המכרז.
תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של בין 12 ל-36 חודשים, בהתאם לקטגוריה הרלוונטית. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת, והכל בהתאם למסמכי המכרז.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 11.11.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 11/11/2021 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי המכרז.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם להשכרת נכסים - נתיבי איילון.pdf צפייה
מסמך ב1 - הסכם להשכרת הנכס ברח תדהר - נתיבי איילון.pdf צפייה
נספח א קטגוריה א .pdf צפייה
נספח א קטגוריה ג.pdf צפייה
נספח א קטגוריה ד .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: בכוונת החברה לערוך מפגש וסיור מציעים בנכסים. מטרת הפגישה ליתן רקע כללי על נשוא המכרז, לראות את הנכס וכן ליתן מענה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים. יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק: מטרת הפגישה הינה כלי עזר אשר מטרתו לנסות וללבן שאלות אשר יתעוררו. מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו במהלך המפגש לא יחייבו את החברה, לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור נותן המציע את הסכמתו לתנאי זה.
זולת אם ייקבע אחרת, מפגש וסיור המציעים יתקיימו כדלקמן:
  1. סיור המציעים בנכס א', יתקיים ביום 13 באוקטובר 2021 בשעה 10:00 מקום המפגש יהיה בנכס עצמו;
  2. סיור המציעים בנכס ב', יתקיים ביום 13 באוקטובר 2021 בשעה 12:00 מקום המפגש יהיה בנכס עצמו;
  3. סיור המציעים בנכס ג', יתקיים ביום 13 באוקטובר 2021 בשעה 14:00 מקום המפגש יהיה בנכס עצמו;
  4. סיור המציעים בנכס ד', יתקיים ביום 13 באוקטובר 2021 בשעה 16:00 מקום המפגש יהיה בנכס עצמו;

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 28.10.2021 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

28/10/2021 12:00

עלות

: חינם