-

רב תכליתי עטרת שלבים ב', ג', ד' - מכרז 18/21

מכרז: 18/21

תחום

: בניית מבנים

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות בינוי ופיתוח רב תכליתי עטרת שלבים ב', ג', ד' הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 3,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 18/21, וזאת עד ליום 3.10.21 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים שאינו חובה ייערך ביום ייערך ביום 13.09.21 בשעה 11:00. נפגשים בבית הכנסת בעטרת.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום 11/10/21, לא יאוחר מהשעה 16:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל אסתר חסן בטלפון מס'   02-9977167.

                                                      

בכבוד רב,

                                                        ישראל גנץ                                                

                                                        יו"ר הדירקטוריון

 
 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 13/09/2021 11:00

מקום המפגש

: בית כנסת עטרת

מועד אחרון להגשת הצעות

: 11/10/2021 16:00

מסמכים לעיון

חוברת מכרז רב תכליתי עטרת שלבים ב ג ד סופית.pdf צפייה
בית כנסת עטרת - חלוקה לשלבי ביצוע -שלב א בוצע!.pdf צפייה
תכניות אדריכלות.zip צפייה
תכניות חשמל.zip צפייה
תכניות מים ביוב מיזוג אוויר.zip צפייה
תכניות פיתוח.zip צפייה
תכניות קונסטרוקציה.zip צפייה
תכניות_נוספות.zip צפייה
אישור קריאת מסמכים רב תכליתי עטרת שלבים בגד.pdf צפייה
מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז.pdf צפייה
רשימת נספחים מתוך המכרז אותם נדרש למלא ולהחזיר חתומים.pdf צפייה
פרוטוקול סיור קבלנים 13.9.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

לצורך הגשת ההצעה במערכת המקוונת, תחולק הצעת המציע ל-4 חלקים, כפי שיפורט להלן:

 

       חלק 1- חוברת המכרז לרבות הסכם ההתקשרות

1.  להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק 1:

א.         מסמכי המכרז (פרק א' תיאור כללי ופרק ב' תנאי המכרז).

ב.         נספח א' למכרז- טופס הצהרת משתתף במכרז.

ג.           נספח א'1- תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמת

ד.         נספח א'2- התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים.

ה.         נספח א'3 תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976

ו.           נספח א'4- כתב התחייבות

ז.         נספח א'5- הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד מועצה אזורית מטה בנימין או לעובדי תאגידיה העירוניים.

ח.         נספח א'6- הצהרת המציע לעניין היעדר ניגוד עניינים.

ט.         נספח א'7- תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

י.           נספח א'8- תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז

יא.      נספח ב'- טופס הצהרה על מעמד משפטי.
יב.       נספח ג' תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף.

יג.        נספח ד'- אישור עו"ד כי המציע הינו עסק בשליטת אישה ותצהיר נושא השליטה (ככל   
             שרלוונטי).

יד.      נספח ה'- טופס ההצעה – את ההצעה הכספית יש למלא באמצעות המערכת המקוונת בלבד.

טו.      נספח ו'- תצהיר בדבר השתתפות במכרז במסגרת מערכת דקל מכרז.

טז.      הסכם התקשרות על נספחיו (לא כולל תכניות וכתב כמויות אשר יעלו בקובץ נפרד).

2.   המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע, על כל אחד מעמודי חוברת המכרז, ימלא את הנספחים הנדרשים ויחתום בחתימה מלאה בכל מקום נדרש.


       חלק 2- תכניות וכתב כמויות

1. המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע, על כל אחד מעמודי התכניות וכתב הכמויות המכרז.
 

2. המציע יאחד את כל מסמכי חלק 2 לקובץ אחד ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.


חלק 3- מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז


1.   להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק 3:
 
א.      העתק רישיון קבלן בהתאם לסעיף 8.1 לתנאי הסף.
ב.      תעודת התאגדות/שותפות.

ג.        המסמכים הנדרשים במקרה שהמציע הוא חברה או שותפות רשומה כמפורט בסעיף 7 להלן.

ד.      אישור על מורשי חתימה.
ה.      תעודת עוסק מורשה

ו.         אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

ז.       פרוטוקול סיור קבלנים.
ח.      מסמכי שינויים והבהרות (ככל שהופצו).
ט.      העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

י.         אישור רו"ח המעיד כי המציע בכל היקף פעילות כספית כמפורט בסעיף 8.3 להלן. 

2.   המציע יאחד את כל מסמכי חלק 3 לקובץ אחד חתומים ומלאים כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

 
     חלק 4- ההצעה הכספית
יובהר כי אין למלא את טופס ההצעה הכספית על גבי החוברת אלא על גבי המערכת המקוונת בלבד.
 

המציע ימלא הצעתו באמצעות המערכת המקוונת תוך שהוא נוקב באחוז הנחה אחד ואחיד על מחירי כתב הכמויות.

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/10/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

05/10/2021 17:00

עלות

: 3,000.00 ₪