-

מכרז פומבי מספר 59/2020 לביצוע עבודות בינוי, הרחבה והקמת מבנה בית ספר בשכונת עיסוויה, ירושלים

מכרז: 59/2020

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז פומבי (מקוון) מס' 59/2020 לביצוע עבודות בינוי, הרחבה והקמת מבנה בית ספר בשכונת עיסוויה, ירושלים

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 31/08/2021 12:00

מקום המפגש

: רחוב אלמדארס 14 ,ירושלים

מועד אחרון להגשת הצעות

: 07/10/2021 12:00

מסמכים לעיון

חטב_עיסוויה_-_חלק_כללי_220821.pdf צפייה
חטב_עיסוויה_-_טופס_הצעת_מחיר_220821.pdf צפייה
חטב_עיסוויה_-_מוקדמות_220821.pdf צפייה
עיסוויה_-_מפרט_טכני_לקבלן_ראשי.pdf צפייה
עיסוויה-דף_תכולת_מכרז.pdf צפייה
תוכנית_התארגנות_חטב_עיסוויה.pdf צפייה
תכנית_פיתוח_קונסטורקציה.pdf צפייה
A3_5 - Details_M-113.pdf צפייה
AL_00.pdf צפייה
DR_00.pdf צפייה
Y_STEEL_LIST_1.pdf צפייה
Y_STEEL_LIST_2.pdf צפייה
Y_WOOD_LIST.pdf צפייה
גיליון מדרגות 4.pdf צפייה
גיליון מדרגות_1.pdf צפייה
גיליון מדרגות_2.pdf צפייה
גיליון מדרגות_3.pdf צפייה
גיליון מממ.pdf צפייה
חדר טרפו.pdf צפייה
חזיתות.pdf צפייה
חתכים.pdf צפייה
פריסות מסדרון - צפוני.pdf צפייה
‏‏רשימת תכניות - בי''ס עיסוויה_2020.09.16.pdf צפייה
פריסות שירותים.pdf צפייה
פריסת מסדרון - דרומי.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-לוח_ראשי.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-לוחות_1.1.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-לוחות_1.2.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-לוחות_1.3.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_0.00_חשמל.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_0.00_תאורה.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_01.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_-1_חשמל.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_-1_תאורה.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_-2_חשמל.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_-2_תאורה.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_-3_חשמל.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_-4_חשמל.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_-4_תאורה.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-מפלס_גג.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-סכימות_מחשוב.pdf צפייה
בית_ספר_עיסאוויה_895-סכימת_לוחות.pdf צפייה
k-isvia עדכני-Model-1.pdf צפייה
k-isvia עדכני-Model-2.pdf צפייה
k-isvia עדכני-Model-3.pdf צפייה
k-isvia עדכני-Model-4.pdf צפייה
k-isvia עדכני-Model-5.pdf צפייה
k-isvia עדכני-Model-6.pdf צפייה
k-isvia עדכני-Model-7.pdf צפייה
k-isvia עדכני-Model-8.pdf צפייה
k-isvia עדכני-Model-8A.pdf צפייה
k-isvia עדכני-Model-9.pdf צפייה
k-p-e-.pdf צפייה
k-p-e-חדר טראפו.pdf צפייה
19-105-4-mekhraz_bitihot-Model.pdf צפייה
19-105-6-Model.pdf צפייה
19-105-7-Model.pdf צפייה
19-105-8-Model.pdf צפייה
19105-5-Model.pdf צפייה
בניי ןדרומי קומת גג.pdf צפייה
בניין דרומי +1.pdf צפייה
בניין דרומי 0.00.pdf צפייה
בניין דרומי -1.pdf צפייה
בניין דרומי -2.pdf צפייה
בניין דרומי -3.pdf צפייה
בניין צפוני +1.pdf צפייה
בניין צפוני -2.pdf צפייה
בניין צפוני -3.pdf צפייה
בניין צפוני קומת גג.pdf צפייה
בנין דרומי -4.pdf צפייה
גליון פרטים.pdf צפייה
סכמת_מים_בית_ספר_עיסאוויה-Work.pdf צפייה
פיתוח 1.pdf צפייה
פיתוח 2.pdf צפייה
פיתוח -3.pdf צפייה
בניין צפוני 0.00.pdf צפייה
פיתוח -4.pdf צפייה
תיאום תשתיות -3.00.pdf צפייה
תיאום תשתיות -4.00 (2).pdf צפייה
חוברת פרטי פיתוח.pdf צפייה
חתכי רוחב 1-100.pdf צפייה
מערכת ישיבה פארק עגול.pdf צפייה
ספסל זוהר עם משענת.pdf צפייה
עותק של תכנית פיתוח מפלס 0.00 1-100.pdf צפייה
פריסת קירות 1-100.pdf צפייה
רשימת תכניות ביס חטב עיסאוויה.pdf צפייה
תכנית מצב קיים ופרוקים 1-100.pdf צפייה
תכנית סימון ומידות והפניה לפרטים 1-250.pdf צפייה
תכנית עבודות עפר 1-100.pdf צפייה
תכנית פיתוח כללית מפלס 0.00 1-250.pdf צפייה
תכנית פיתוח מפלס 0.00 1-100.pdf צפייה
תכנית פיתוח מפלס מינוס 2.00 1-100.pdf צפייה
תכנית פיתוח מפלס מינוס 3.00 1-100.pdf צפייה
תכנית פיתוח מפלס מינוס 4.00 1-100.pdf צפייה
תכנית ריצופים 1-100.pdf צפייה
תכנית תיאום תשתיות מינוס 3.00 1-100.pdf צפייה
תכנית תיאום תשתיות מינוס 4.00 1-100.pdf צפייה
אגף_דרומי___00.pdf צפייה
אגף_דרומי___-1.pdf צפייה
אגף_דרומי___-2.pdf צפייה
אגף_דרומי___-3.pdf צפייה
אגף_דרומי___-4.pdf צפייה
אגף_צפוני___00.pdf צפייה
אגף_צפוני___-1.pdf צפייה
אגף_צפוני___-2.pdf צפייה
גג.pdf צפייה
גג_2.pdf צפייה
384919-1-ob-vb-pc3.pdf צפייה
384919-1-op-vp-pc3.pdf צפייה
384919-ob-vb-pc3.pdf צפייה
384919-op-vp-pc3.pdf צפייה
העברת מסמכים -19.03.20-384919.pdf צפייה
מדידה שטח.pdf צפייה
מדידת פנים.pdf צפייה
lv-875347_harmonica-Layout1.pdf צפייה
lv-875347_harmonica-Layout2.pdf צפייה
lv-875347_harmonica-Layout3.pdf צפייה
lv-875347_harmonica-Layout4.pdf צפייה
lv-875347_harmonica-Layout5.pdf צפייה
lv-875347_harmonica-Layout6.pdf צפייה
תכניות ריצוף.pdf צפייה
תכניות תקרה.pdf צפייה
תכניות.pdf צפייה
כתב כמויות מכרז 59-20.pdf צפייה
חוזה קבלן מאי 2020 ביטוח 30-8-2020 - נקי (1).pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
מודעה 59-20.pdf צפייה
עיסווה-סיכום סיור קבלנים.pdf צפייה
מכרז 59-2020 מכתב הבהרה מס 1.pdf צפייה
מודעה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת ההזמנה להציע הצעות, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, ואשר רכשו את מסמכי המכרז בעלות של 6,000 ש"ח, אשר לא תוחזר בכל מקרה. ניתן לעיין בתנאי הסף וביתר מסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר האינטרנט של מוריה בכתובת: www.moriah.co.il, תחת לשונית "מכרזים".

מפגש מציעים (לא חובה): יתקיים ביום 31.8.2021 בשעה 12:00 בצהריים, באתר העבודות בכתובת רחוב אלמדארס 14, ירושלים.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הגשת שאלות הבהרה: עד ליום 13.9.2021 לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים, באמצעות הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

13/09/2021 12:00

עלות

: 6,000.00 ₪