-

מכרז פומבי מספר 151.2021 אספקת משחות שיניים - הסכם מסגרת שנתי

מכרז: 151-2021

תחום

: רכש

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות  לאספקת משחות שיניים - בהסכם מסגרת שנתי כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 07/10/2021 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מספר 151.2021 אספקת משחות שיניים - הסכם מסגרת שנתי.pdf צפייה

הסבר למסמכים

:
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא בקובץ אחד ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/09/2021 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

19/09/2021 15:00

עלות

: חינם