-

מכרז פומבי מקוון מס' 08/21 לעבודות בינוי ופיתוח בי"ס תיכון כפר אדומים 1006 שלבים א+ב+ג

מכרז: 08/21

תחום

: בניית מבנים

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ

מכרז פומבי מקוון מס' 08/21

 

לעבודות בינוי ופיתוח בית ספר תיכון כפר אדומים 1006 שלבים א + ב + ג

 

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות בינוי ופיתוח בית ספר תיכון כפר אדומים 1006 שלבים א + ב + ג.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 5,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 08/21, וזאת עד ליום 21.10.21 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים שאינו חובה ייערך ביום ייערך ביום 6.10.21  בשעה 09:30. נפגשים בקרית חינוך כפר אדומים.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום 1.11.21 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל אסתר חסן בטלפון מס'   02-9977167.

                                                      

בכבוד רב,

                                                        ישראל גנץ                                                

                                                        יו"ר הדירקטוריון


הגשת הצעות החל מ

: 06/10/2021 17:30

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 06/10/2021 09:30

מקום המפגש

: קרית חינוך כפר אדומים

מועד אחרון להגשת הצעות

: 03/11/2021 12:00

מסמכים לעיון

תברואה ומיזוג אויר - תכניות פרטים ורשימות.zip
22/08/2021 15:58
צפייה
חשמל - תכניות פרטים ורשימות.zip
22/08/2021 16:00
צפייה
אדריכלות - תכניות פרטים ורשימות.zip
22/08/2021 16:04
צפייה
קונסטרוקציה - תכניות ופרטים.zip
22/08/2021 17:21
צפייה
נספח בטיחות.zip
22/08/2021 17:57
צפייה
מיקומי תחנות טראפו.pdf
26/08/2021 14:44
צפייה
הצהרת הורדה והבנת מסמכי מכרז תיכון כפר אדומים 08.21.pdf
29/08/2021 18:30 - חובה
צפייה
נספח א הצהרת משתתף במכרז.pdf
29/09/2021 10:28 - חובה
צפייה
נספח א1 להצהרת משתתף.pdf
29/09/2021 10:29 - חובה
צפייה
נספח א2 התחיבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.pdf
29/09/2021 10:29 - חובה
צפייה
נספח א3 תצהיר לחוק עסקאות גופים ציבוריים.pdf
29/09/2021 10:29 - חובה
צפייה
נספח א4 כתב התחייבות.pdf
29/09/2021 10:30 - חובה
צפייה
נספח א5 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה או תאגידיה העירוניים.pdf
29/09/2021 10:31 - חובה
צפייה
נספח א6 הצהרה לעניין היעדר ניגוד עניינים.pdf
29/09/2021 10:31 - חובה
צפייה
נספח א7 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.pdf
29/09/2021 10:31 - חובה
צפייה
נספח א8 תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז.pdf
29/09/2021 10:32 - חובה
צפייה
הצהרה על מעמד משפטי.pdf
29/09/2021 10:33 - חובה
צפייה
נספח ג.pdf
29/09/2021 10:33 - חובה
צפייה
אישור עוד נספח ד.pdf
29/09/2021 10:35 - חובה
צפייה
טופס ההצעה.pdf
29/09/2021 10:37 - חובה
צפייה
נספח ו תצהיר דקל.pdf
29/09/2021 10:37 - חובה
צפייה
פיתוח - תכניות פרטים ורשימות.zip
05/10/2021 12:54
צפייה
תיק מכרז תיכון כפר אדומים.pdf
05/10/2021 15:32
צפייה
נספח ב - כתב כמויות וחומר עזר למכרז.pdf
05/10/2021 17:01
צפייה
עדכונים והבהרות
תיכון כפר אדומים פרוטוקול סיור קבלנים בינוי - פורסם.pdf
06/10/2021 17:45 - חובה
צפייה
הודעה על דחית מועד אחרון לשאלת שאלות - מכרזז 08.21.pdf
20/10/2021 15:25
צפייה
מענה לשאלות קבלנים-תיכון כפר אדומים.pdf
02/11/2021 10:46 - תשובות הבהרה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
  1. אופן הגשת ההצעות

5.1   מכרז זה יתנהל כמכרז מקוון. מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת המקוונת") וכי לא יתקבלו הליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת המקוונת.

 

5.2   כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ48- שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

5.3   יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

5.4   לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

5.5   ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

5.6   באחריותו הבלעדית של המציע לוודא מספיק זמן מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ניתנה לו גישה למערכת המקוונת לשם השתתפותו בהליך, והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי החברה בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה/ הצעתו במועד באמצעות המערכת המקוונת כאמור.

 

5.7   מאחר שרק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי כנדרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך/ הצעתו במכרז, לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו/ הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית, העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום.

 

5.8   על המציע לסרוק את כל מסמכי המכרז החתומים על ידו, כמפורט להלן, לרבות נספחי המכרז, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף.

 

5.9   לצורך הגשת ההצעה במערכת המקוונת, תחולק הצעת המציע ל-4 חלקים, כפי שיפורט להלן:

 

       חלק 1- חוברת המכרז לרבות הסכם ההתקשרות

5.10         להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק 1:

א.         מסמכי המכרז (פרק א' תיאור כללי ופרק ב' תנאי המכרז).

ב.         נספח א' למכרז- טופס הצהרת משתתף במכרז.

ג.           נספח א'1- תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמת

ד.         נספח א'2- התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים.

ה.         נספח א'3 תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976

ו.           נספח א'4- כתב התחייבות

ז.         נספח א'5- הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד מועצה אזורית מטה בנימין או לעובדי תאגידיה העירוניים.

ח.         נספח א'6- הצהרת המציע לעניין היעדר ניגוד עניינים.

ט.         נספח א'7- תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

י.           נספח א'8- תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז

יא.      נספח ב'- טופס הצהרה על מעמד משפטי.
יב.       נספח ג' תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף.

יג.        נספח ד'- אישור עו"ד כי המציע הינו עסק בשליטת אישה ותצהיר נושא השליטה (ככל   
             שרלוונטי).

יד.      נספח ה'- טופס ההצעה – את ההצעה הכספית יש למלא באמצעות המערכת המקוונת בלבד.

טו.      נספח ו'- תצהיר בדבר השתתפות במכרז במסגרת מערכת דקל מכרז.

טז.      הסכם התקשרות על נספחיו (לא כולל תכניות וכתב כמויות אשר יעלו בקובץ נפרד).

b>

5.11            המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע, על כל אחד מעמודי חוברת המכרז, ימלא את הנספחים הנדרשים ויחתום בחתימה מלאה בכל מקום נדרש.

 

5.12            המציע יאחד את כל מסמכי חלק 1 לקובץ אחד חתום ומלא כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

 
       חלק 2- תכניות וכתב כמויות
 

5.13            המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע, על כל אחד מעמודי התכניות וכתב הכמויות המכרז.

 

5.14            המציע יאחד את כל מסמכי חלק 2 לקובץ אחד ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

 

חלק 3- מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז

 

5.15         להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק 3:

 
א.      העתק רישיון קבלן בהתאם לסעיף 8.1 לתנאי הסף.
ב.      תעודת התאגדות/שותפות.

ג.        המסמכים הנדרשים במקרה שהמציע הוא חברה או שותפות רשומה כמפורט בסעיף 7 להלן.

ד.      אישור על מורשי חתימה.
ה.      תעודת עוסק מורשה

ו.         אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

ז.       פרוטוקול סיור קבלנים.
ח.      מסמכי שינויים והבהרות (ככל שהופצו).
ט.      העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

י.         אישור רו"ח המעיד כי המציע בכל היקף פעילות כספית כמפורט בסעיף 8.4 להלן.

 

5.16            המציע יאחד את כל מסמכי חלק 3 לקובץ אחד חתומים ומלאים כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

 
     חלק 4- ההצעה הכספית
 

5.17            יובהר כי אין למלא את טופס ההצעה הכספית על גבי החוברת אלא על גבי המערכת המקוונת בלבד.

 

5.18            המציע ימלא הצעתו באמצעות המערכת המקוונת תוך שהוא נוקב באחוז הנחה אחד ואחיד על מחירי כתב הכמויות.

 

אופן הגשת ההצעה כללי

 

5.19            תשומת לב המציעים מופנית להוראות נספח 13 לחוברת תנאי המכרז - תנאי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז".

 

5.20            אין להגיש את ההצעות בדרך אחרת מהמפורטת לעיל, לרבות לא בדואר, בפקס או בדוא"ל.

 

המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז

5.21 המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום 01.11.2021 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

1.1    שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז,לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ wordבלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 08/21, וזאת עד ליום 21.10.2021  בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

1.2    תשובות בקשר עם שאלות ההבהרה לרבות תשובות הכוללות שינוי בתנאי הסף של המכרז יועלו למערכת המקוונת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שיעלו למערכת המקוונת, יחייבו את החברה. משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם התשובות הועלו לאתר האינטרנט כאמור. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו למשתתפים במכרז (לרבות ע"י עובדי מועצה  או עובדי החברה ו/או מי מטעמן) שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.יובהר כי באחריות המציעים בלבד לוודא האם עלה מענה למערכת המקוונת ולא תישמע כל טענה ממשתתף ביחס לכך כי הוא לא היה מודע להבהרות שהועלו כאמור.

1.3   החברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז לרבות שינוי בקשר עם תנאי הסף, ביוזמתה או בתשובה לשאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז יעלו גם הם למערכת המקוונת.יובהר כי באחריות המציעים בלבד לוודא האם עלו שינויים למערכת המקוונת ולא תישמע כל טענה ממשתתף ביחס לכך כי הוא לא היה מודע לשינויים שהועלו כאמור.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

26/10/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

28/10/2021 16:00

עלות

: 5,000.00 ₪