-

רב תכליתי שילה

מכרז: 10/21

תחום

: בניית מבנים

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות בינוי ופיתוח מבנה רב תכליתי בישוב שילה הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 3,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 10/21, וזאת עד ליום 17.8.21 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים שאינו חובה ייערך ביום ייערך ביום 8.8.21 בשעה 12:00. נפגשים במגרש 2006 בישוב שילה.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום 29.8.21 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 08/08/2021 12:00

מקום המפגש

: מגרש 2006 בישוב שילה

מועד אחרון להגשת הצעות

: 29/08/2021 12:00

מסמכים לעיון

אדר' גגות גליון 2 עדכני 1.8.21.pdf צפייה
אדר' חזיתות גליון 3 עדכני 1.8.21.pdf צפייה
אדר' חתכים גליון 4 עדכני 1.8.21.pdf צפייה
אדר' פרטים גליון 7 עדכני 1.8.21.pdf צפייה
אדר' פריסות גליון 8 עדכני 1.8.21.pdf צפייה
אדר' ק.א שלב ג' עקרוני לא למכרז גליון 6 עדכני 1.8.21.pdf צפייה
אדר' קרקע גליון 1 עדכני 1.8.21.pdf צפייה
אדר' תקרות גליון 5 עדכני 1.8.21.pdf צפייה
רשימת תכניות אדריכלות מבנה רב תכליתי שילה.pdf צפייה
אלומיניום1.pdf צפייה
אלומיניום2.pdf צפייה
אלומיניום3.pdf צפייה
טרספה1.pdf צפייה
מסגרות1.pdf צפייה
מסגרות2.pdf צפייה
מסגרות3.pdf צפייה
נגרות1.pdf צפייה
רשימות0.pdf צפייה
אינסטלציה בפיתוח - זמני.pdf צפייה
אינסטלציה בפיתוח - עתידי.pdf צפייה
גג-מיזוג אויר ותברואה.pdf צפייה
סכמת מים + פרט סכמת מים.pdf צפייה
פרטים סטנדרטיים.pdf צפייה
קרקע - מיזוג אויר ותברואה.pdf צפייה
רשימת תכניות.pdf צפייה
שילה_מבנה_רב_תכליתי_הגשה-Layout1.pdf צפייה
הארקות קומת קרקע.pdf צפייה
חשמל בזק ותאורה בפיתוח.pdf צפייה
חשמל ותאורה קומת קרקע.pdf צפייה
חשמל קומת גגות.pdf צפייה
לוחות חשמל.pdf צפייה
פרטים תאורת חוץ וגומחות בפיתוח.pdf צפייה
רשימת תכניות-מרכז רב תכליתי שילה.pdf צפייה
חוברת_פרטי_פיתוח.pdf צפייה
חתכי_רוחב.pdf צפייה
עבודות עפר.pdf צפייה
פיתוח כללית.pdf צפייה
פיתוח מפורטת.pdf צפייה
פריסת קירות.pdf צפייה
1-תוכנית כלונסאות.pdf צפייה
2-תוכנית רצפות מפלס -0.15.pdf צפייה
רשימת תוכניות 03.08.21.pdf צפייה
3-תוכנית תקרות מפלס +3.0.pdf צפייה
מכרז מקוון לבנית מבנה רב תכליתי בישוב שילה.pdf צפייה
טופס אישור הורדת מסמכי המכרז והבנתם.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

 

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

 שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 10/21, וזאת עד ליום 17.8.21  בשעה 12:00.את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

17/08/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

19/08/2021 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪