-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 6/21 לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה לביוב AYN

מכרז: 6/21

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה AYN (להלן: "המכרז").

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות והבדק בפרויקט. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו  36 (שלושים ושישה) חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט"), אליה תתווסף תקופת מרווח ביטחון (Buffer) בת 6 חודשים קלנדריים ששומרת לעצמה החברה, לשיקול דעתה הבלעדי.

צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום 24.10.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש הקבלנים יתקיים ביום 11.8.2021 בשעה 9:00. מפגש הקבלנים יערךבמשרדי איגודן שבתחנת שאיבה רידינג (רח' אבן גבירול ,218 תל אביב). לתשומת לב המציעים כי אופן עריכת סיור הקבלנים עשוי להשתנות בכפוף להנחיות משרד הבריאות, והמציעים נדרשים להתעדכן באתר החברה בסמוך למועד המפגש. הנוכחות במפגש ובסיור הקבלנים אינה חובה

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 11/08/2021 09:00

מקום המפגש

: משרדי איגודן שבתחנת שאיבה רידינג (רח' אבן גבירול ,218 תל אביב)

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/10/2021 12:00

מסמכים לעיון

AYN נספח קשרי קהילה (002).pdf צפייה
מסמך ב - הסכם קבלני.pdf צפייה
מסמך ג - תנאים כלליים של איגודן.pdf צפייה
מסמכים_ד1_ד2_.pdf צפייה
-מסמך א_ - חוברת תנאי מכרז.pdf צפייה
מסמך ו רשימת תכניות.pdf צפייה
קישור לתכוניות הפרויקט.pdf צפייה
קובץ הצעת מחיר.xls צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 2 - תיקון תנאי סף, דחיית מועד ההגשה והבהרות נוספות.pdf צפייה
תצהירים מעודכנים לאחר שינוי תנאי הסף.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה 3 - מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 25.8.2021,באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פרוט זהותו, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/08/2021 12:00

עלות

: 5,000.00 ₪