-

מכרז מס' 23/21 - למתן שירותי שמאות מקרקעין ושירותי בקרה על שמאות מקרקעין עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 23/21

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי שמאות מקרקעין ושירותי בקרה על שמאות מקרקעין  (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז.
תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 24 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 30.09.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 29/07/2021 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 30/09/2021 12:00

מסמכים לעיון

חוברת תנאי המכרז.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם התקשרות.pdf צפייה
מסמך ג.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים .pdf צפייה
תעריפון נתיבי איילון.pdf צפייה
חוברת תנאי המכרז קובץ מעודכן עם שינויים מוצגים.pdf צפייה
חוברת תנאי המכרז קובץ מעודכן נקי.pdf צפייה
קובץ הצעת מחיר (יוגש באופן מקוון בלבד).xlsx צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס' 2 - עדכון מועדים ומענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: מפגש המציעים יערך ביום 29.07.2021 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 5.8.2021 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

05/08/2021 12:27

עלות

: חינם