-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 18/21 למתן שירותי עריכת סקרים ומחקרים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 18/21

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה למתן שירותי עריכת סקרים ומחקרים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז.

תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש המציעים יערך ביום 29.7.2021המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום 31.8.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש מציעים בזום

: 29/07/2021 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 31/08/2021 12:00

מסמכים לעיון

מחירון עבודות.pdf
15/07/2021 11:40
צפייה
מכרז למתן שירותי עריכת סקרים ומחקרים מסמך א - חוברת תנאי מכרז.pdf
15/07/2021 11:40 - חובה
צפייה
מסמך ב - הסכם התקשרות.pdf
15/07/2021 11:40 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים .pdf
25/07/2021 15:54
צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים 18-21_.pdf
01/08/2021 16:56 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה מס' 2 - עדכון מועדים .pdf
16/08/2021 10:33 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה מס' 3.pdf
16/08/2021 13:12 - תשובות הבהרה - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 5.8.2021 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

05/08/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

16/08/2021 13:13

עלות

: חינם