-

מכרז פומבי לביצוע עבודות חפירה ודיפון כחלק מפרויקט להקמת בית ספר בשכונת אבו טור, ירושלים

מכרז: 241/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז פומבי (מקוון) מס' 241/2021

ביצוע עבודות הכנה ופירוק, חפירה, דיפון, כלונסאות ועוגנים, בטון ופיתוח כחלק מפרויקט להקמת בית ספר בשכונת אבו טור, ירושלים.

תשומת לב המציעים כי מכרז זה ינוהל במתכונת של מכרז ממוכן (מקוון). לצורך הגשת הצעה במכרז, על המציעים להסדיר מראש את רישומם במערכת המכרזים האלקטרונית (להלן: "המערכת הממוכנת")

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 19/07/21 שעה 11:00 בבוקר.

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך 01/09/21 לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים.

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 19/07/2021 11:00

מקום המפגש

: באתר העבודות בכתובת רחוב אל חארה אל שרקייה, סמטה 6 שכונת אבו טור, ירושלים.

מועד אחרון להגשת הצעות

: 01/09/2021 12:00

מסמכים לעיון

אבו טור חפירה ודיפון - בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
אבו טור חפירה ודיפון - מפרטים טכניים.pdf צפייה
כתב כמויות.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה.pdf צפייה
חפירה ודיפון אבו טור - חלק כללי.pdf צפייה
חוזה קבלן.pdf צפייה
אבו טור-פרוטוקול סיור קבלנים חפירה ודיפון.pdf צפייה
דחיית מועדי המכרז.pdf צפייה
הבהרה מס' 2.pdf צפייה
דחיית מועד הגשה.pdf צפייה
הבהרה 3.pdf צפייה
הבהרה מס' 3.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
מובהר כי לצורך הגשת הצעה יש לרכוש את מסמכי ההליך באמצעות המערכת הממכונת,
 וזאת כנגד תשלום 3000 ש"ח (כולל מע"מ), כאשר התשלום לא יוחזר למציעים.
תנאי להגשת ההצעה ע"י משתתף הוא רכישת מסמכי ההזמנה על ידיו.

כמשתתף במכרז יחשב, כל עוד לא הסתיים המועד להגשת הצעות, כל מי שרכש את מסמכי המכרז. 
הסתיים המועד להגשת הצעות במכרז, יחשב כשמשתתף בהליך כל מי שהגיש למוריה הצעה במכרז.

מובהר, כי אף האמור לעיל, מוריה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

לצורך הגשת שאלות הבהרה נדרשים המציעים לבצע רישום למערכת הממוכנת ולהגיש שאלות תחת הלשונית הייעודית 
 "שאלות הבהרה" , טרם רכישת מסמכים.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה- יום 08/08/21 שעה 12:00 בצהריים.

אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר שלא באמצעות המערכת הממוכנת. מציע שיבחר שלא לפנות בבקשות הבהרה כאמור, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או אי התאמה במסמכי המכרז בקשר עם כך.

מודגש, כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, המערכת הממוכנת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות הבהרה.
תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה במערכת הממוכנת תחת עמוד המכרז ותהיינה זמינות לעיון יחד עם כל יתר מסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

08/08/2021 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪