-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 20/21 לביצוע עבודות תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, פיתוח, גינון וסלילה בציר שלבים (שלב ב') בתל אביב-יפו עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 20/21

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע פרויקט ציר שלבים ב' תל אביב הכולל הרחבת ציר שלבים מצומת קיבוץ גלויות לרחוב אילת, תשתיות, פיתוח, סלילה, נת"צ, שבילי אופניים וכו' (להלן: "הפרויקט "), כמפורט במסמכי המכרז/

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות בפרויקט. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו  36 (שלושים  ושישה) חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט").

מפגש המציעים יערך ביום 26.7.2021 בשעה 12:00 המפגש יערך במשרדי החברה ומשם יצאו המשתתפים לאתר העבודות. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום 26.8.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 26/07/2021 12:00

מקום המפגש

: משרדח החברה

מועד אחרון להגשת הצעות

: 26/08/2021 12:00

מסמכים לעיון

1811-rashi.xls צפייה
כתב_כמויות_-_רה_תכנון_-_קב.pdf צפייה
מסמך א - חוברת תנאי מכרז 20-21 שלבים ב.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם קבלני מכרז 20-21 שלבים ב.pdf צפייה
מסמך ג - מוקדמות מכרז 20-21 שלבים ב.pdf צפייה
מסמך ד1 - מפרט טכני מכרז 20-21 שלבים ב.pdf צפייה
קישור לתכוניות הפרויקט.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס_ 1 - עדכון תקופת ההתקשרות.pdf צפייה
נספח לוח זמנים למכרז.pdf צפייה
מכרז 20-21 פרוטוקול סיור קבלנים.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 10.8.2021 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/08/2021 12:00

עלות

: חינם