-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 22/21 למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מודלים וביצוע בדיקות תחבורתיות באמצעות מודלים (מכרז משלים)

מכרז: 22/21

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מודלים וביצוע בדיקות תחבורתיות באמצעות מודלים, בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת .

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא עד ליום 20.7.22. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש המציעים יערך ביום 4.7.2021 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) ביום 27.7.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

מפגש מציעים בזום

: 04/07/2021 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 27/07/2021 12:00

מסמכים לעיון

הסכם ביצוע מטלה.pdf צפייה
הסכם מסגרת.pdf צפייה
חוברת תנאי מכרז 22-21 מסגרת לתחזוקה ופיתוח מודל וביצוע בדיקות תחבורה-מסמך א - מכרז משלים.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים .pdf צפייה
מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 11.7.2021 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/07/2021 12:00

עלות

: חינם