-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 9/21 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) בהספק עד 200 קו"ט באתרים בחזקת נתיבי איילון

מכרז: 9/21

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") הינה חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים, ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
החברה מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לצורך ביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) בהספק עד 200 קו"ט וכן ביצוע פעולות המשמשות ו/או שנועדו לשמש ו/או לשרת את המערכות החדשות שיוקמו, באתרים ו/או נכסים בחזקת נתיבי איילון וכן באתרים נוספים אשר החברה תהיה רשאית להוסיף, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתנאי המכרז (להלן: "המקרקעין" או "הנכסים" או "האתרים"), וזאת בהתאם למכסה שנקבעה בהחלטת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן: "הרשות") ולהחלטותיה הנוספות בנושא – קיימות ועתידיות, ככל שיהיו - וכן בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות (להלן: "ההסדרה" או "המכסה" ו-"אמות המידה", בהתאמה), והכל בהתאם לתנאי מכרז זה, הסכם ההתקשרות והנספחים המצורפים אליהם.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה תקופה בת 24 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות על ידי החברה (להלן: "תקופת ההתקשרות"). לחברה תהא נתונה הזכות להאריך את תקופת החוזה בעד 5 תקופות נוספות של עד 12 חודשים נוספים כל אחת, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש בת 30 ימים לקבלן.

 זולת אם ייקבע אחרת, מפגש מציעים יתקיים ביום 13.6.21 בשעה 12:00, מפגש המציעים יועבר באופן דיגיטלי באמצעות אפליקציה (יישומון):   Microsoft Teams. המציעים מתבקשים לדייק ולעלות בזמן למפגש המציעים וכן להכין את שאלותיהם מראש. ההשתתפותבמפגש המציעים אינה חובה.
 
 זולת אם ייקבע אחרת, סיור הקבלנים יתקיים ביום 27.7.21 בשעה 11:00. פרטים אודות מסלול הסיור יפורסמו בדף המכרז באתר החברה וכן במערכת הדקל. ההשתתפות בסיור הקבלנים היא חובה. בהתאם לאמור, מציעים אשר ברצונם להגיש הצעה ולהשתתף במכרז, נדרשים להגיע לסיור הקבלנים במועד המדויק ובהתאם להנחיות שנתיבי איילון תפרסם בנושא.

 המועד האחרון להגשת ההצעות הנו שעה 12:00 בצהריים ביום 12.8.21.  הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במערכת הממוכנת במועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל.

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 27/07/2021 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 12/08/2021 12:00

מסמכים לעיון

הסכם התקשרות.pdf צפייה
חוברת תנאי מכרז.pdf צפייה
מסמך ג- סקר אתרים חדש.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - מפגש מציעים וסיור קבלנים.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים.pdf צפייה
פרוטוקול סיור קבלנים.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 2 לפרסום.pdf צפייה
נספח מפרט טכני גידור.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 3 - סיור קבלנים נוסף.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 4 לפרסום .pdf צפייה
נספח ב הודעת הבהרה 4.pdf צפייה
הודעת הבהרה מספר 5 - הגשת ערבות.pdf צפייה
-הודעת הבהרה מספר 6 .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, עד ליום 22.7.21 בשעה 12:00 בלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת, תוך פירוט זהותו לשם פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

22/07/2021 12:00

עלות

: חינם