-

מכרז פומבי מספר 35.2021 הפעלת מיתר (מרכז יום רב תחומי) עסקי לנוער בסיכון - מכרז מקוון

מכרז: 35.2021

תחום

: רווחה

מפרסםמכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות להפעלת מיתר (מרכז יום רב תחומי) עסקי לנוער בסיכון כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 01/06/2021 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מספר 35.2021 הפעלת מיתר (מרכז יום רב תחומי) עסקי לנוער בסיכון - מכרז מקוון.pdf צפייה

הסבר למסמכים

: לתשומת לב המציעים, יש לטעון את כלל מסמכי המכרז חתומים, בהתאם להוראות המכרז, תחת "טען קובץ הצעה כספית", למרות שאין צורך להגיש הצעת מחיר במכרז זה.  

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/05/2021 17:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

13/05/2021 17:00

עלות

: חינם