-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 13/21 למתן שירותי מידענות טכנולוגית בתחום התחבורה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת)

מכרז: 13/21

תחום

: אחר

מפרסםמכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי מידענות טכנולוגית בתחום התחבורה (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמכי המכרז.

תנאי סף:  רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש המציעים יערך ביום 26.4.2021 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום 9.5.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש מציעים בזום

: 26/04/2021 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 09/05/2021 12:00

מסמכים לעיון

הסכם לפרסום.pdf צפייה
חוברת תנאי מכרז מידענות לפרסום.pdf צפייה
מפרט השירותים לפרסום.pdf צפייה
נספח ביטוח.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים .pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 2 - פרוטוקול ועדכון קריטריון.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים מכרז 13-21 .pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 3 לפרסום.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:
המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 29.4.2021 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

29/04/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

06/05/2021 16:00

עלות

: חינם