-

מרכז אנרגיה ותשתיות מנהרה בקמפוס צפוני

מכרז: 206/2021

תחום

: בניית מבנים

מפרסםמכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז פומבי מס' 206/2021 - הקמת מרכז אנרגיה ותשתיות מנהרה בקמפוס הצפוני

הקמת מבנה מרכז אנרגיה בשטח של כ- 5,900 מ"ר ובו שתי קומות מעל קומת המרתף. המרכז יספק חשמל, מיזוג אויר, כיבוי אש וכו' לבניינים שיבנו בקמפוס הצפוני של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מפגש מציעים בזום

: 20/04/2021 12:30

מועד אחרון להגשת הצעות

: 13/06/2021 14:00

מסמכים לעיון

א. הוראות כלליות, נספח א, חוזה ומצורפיו.pdf צפייה
ב. מסמך ג1 - תנאים כלליים מיוחדים.pdf צפייה
ג. מסמך ג2 - מפרט טכני מיוחד.pdf צפייה
ה. רשימת תוכניות .pdf צפייה
ו. מסמך ו - הוראות הממונה על הבטיחות והבטחון.pdf צפייה
ז. תוכניות למכרז -מרכז אנרגיה.zip צפייה
ד. כתב כמויות לעיון בלבד - לא להגשה.pdf צפייה
ח. פרוטוקול סיור קבלנים 206.2021.pdf צפייה
ט. מצגת מפגש מציעים 2062021.pdf צפייה
י. סרטון המחשה למודל בים.zip צפייה
יא. מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
יב. מפרט טכני מיוחד - עגורן זרוע.pdf צפייה
יג. תוכנית אדריכלות- מדרגות מערביות.pdf צפייה
יד. תוכנית פרטי עגורן.pdf צפייה
טו. הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת ההצעות.pdf צפייה
טז. הודעה בדבר השלמת תוכנית.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: על מנת להכנס להליך / לשאול שאלות /להרשם לסיור קבלנים יש לבצע הרשמה למערכת בכפתור "כניסה".לתשומת לבכם, יש להגיש את הצעתכם הכספית באופן מקוון בלבד.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

29/04/2021 23:59

עלות

: 2,500.00 ₪