-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/21 לביצוע פרויקט כניסות למתחם ה-1000 בראשון לציון הכולל הקמת גשר הולכי רגל, רמפות, דרך שרות והרחבת גשר אבא אבן / רבין

מכרז: 10/21

מפרסםמכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע לביצוע פרויקט כניסות למתחם ה- 1000 בראשון לציון הכולל הקמת גשר הולכי רגל, רמפות, דרך שרות והרחבת גשר אבא אבן / רבין (להלן: "המכרז").

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות והבדק בפרויקט. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו  28.5 (עשרים ושמונה וחצי) חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט"), הכל כמפורט בחוברת תנאי המכרז (מסמך א' לחוברת תנאי המכרז) ובהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).
צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

 מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 רכישת מסמכי המכרז: : ניתן לרכוש את הזכות להשתתף במכרז בעבור סכום של 5,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזר מכל סיבה וישולם באמצעות העברה בנקאית לחשבון מס' 666658 על שם חברת נתיבי איילון, בנק מזרחי סניף 410  המהווים דמי השתתפות במכרז. אי השתתפות מציע בהזמנה לקבל הצעות מסיבה כל שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה, לא יהוו עילה להחזרת התשלום.

 הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום 27.5.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש הקבלנים יתקיים ביום 18.4.2021 בשעה 13:00. מפגש הקבלנים יערך באתר העבודות בנוכחות הקבלנים. לתשומת לב המציעים כי אופן עריכת סיור הקבלנים עשוי להשתנות בכפוף להנחיות משרד הבריאות, והמציעים נדרשים להתעדכן באתר החברה בסמוך למועד המפגש. הנוכחות במפגש ובסיור הקבלנים אינה חובה.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים נוסף בהודעה שתפורסם באתר החברה.

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 18/04/2021 13:00

מקום המפגש

: מתחם ה- 1000 רשל"צ

מועד אחרון להגשת הצעות

: 27/05/2021 12:00

מסמכים לעיון

קובץ הצעת מחיר מכרז 10-21.xlsx צפייה
מסמך א' - חוברת תנאי מכרז 10-21 מתחם ה- 1000.pdf צפייה
מסמך ב' - הסכם קבלני.pdf צפייה
מסמך ג1 - מוקדמות.pdf צפייה
מתחם 1000 - כתב כמויות ללא מחירי מבנה 4.pdf צפייה
קישור להורדת התוכניות.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס_ 1 - עדכון תנאי הסף.pdf צפייה
מסמך ג2 - מפרטים מיוחדים.pdf צפייה
מסמך ה מתחם ה 1000 רשימת תוכניות.pdf צפייה
מסמך ז' בקרת איכות.pdf צפייה
מסמך ח' נוהל הנחיות בטיחות בעבודה.pdf צפייה
מסמך ט' נוהל בטיחות בתנועה.pdf צפייה
מסמך י' נוהל לוחות זמנים.pdf צפייה
מסמך יא' נוהל ניהול סיכונים.pdf צפייה
מסמך יב' נוהל הפעלת מערך פקחי תנועה ומשטרה.pdf צפייה
נספח 1 א' נוהל עבודה בסביבה חשמלית - רכבת ישראל.pdf צפייה
נספח 1ב' בטיחות - רכבת ישראל.pdf צפייה
נספח 1ג' נוהל עבודה בקרבת כבלים ומתקני תקשורת - רכבת ישראל.pdf צפייה
נספח 3 מפרט מחיקת צבע של סימון דרכים.pdf צפייה
נספח 5 נוהל-קבלת-פרויקט-לחטיבת-תפעול-ואחזקה-4.01.pdf צפייה
נספח 6 ניטור צמ''ה.pdf צפייה
נספח 7 התחייבות נותן שרותים לנת''א מול עירית ראשון לציון (נספח א').pdf צפייה
נספח 8 כתב הצהרה והתחייבות.pdf צפייה
נספח 9 הנחיות ודרישות החברה לבטחון בעבודות פיתוח עירייה מעודכן ל 15122020.pdf צפייה
נספח 10 תוספת להסכם עבודה במצב חירום.pdf צפייה
נספח 11מגבלות בניה ממתקני חשמל ודרישות כלליות.pdf צפייה
נספח 12 מפרט אחריות שירות תחזוקה ותיקון למעליות.pdf צפייה
נספח לוגים של קידוחים.zip צפייה
לינק למפגש מציעים.pdf צפייה
מכרז 10-21 פרוטוקול סיור קבלנים.pdf צפייה
תכנית פרטי עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום.pdf צפייה
מתחם 1000 - כתב כמויות ללא מחירי מבנה 4 - 25.03.2021.xls צפייה
הודעת הבהרה 3 - הבהרות נוספות.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
מכרז 10-21 מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 26.4.2021,באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פרוט זהותו, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

26/04/2021 12:00

עלות

: 5,000.00 ₪