-

מכרז 11/21 להצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר משקאות, מוצרי מזון ומוצרים אחרים במסופים ובאתרים המצויים באחריות חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 11/21

תחום

: הסעדה

מפרסםמכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת להצבה, תפעול ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר שתיה ומזון במסופים ובאתרים שונים המצויים ו/או שיהיו מצויים תחת אחריותה (להלן: "אתרי החברה") – כנגד קבלת דמי הרשאה מהמציעים הזוכים בגין רשות השימוש בשטח שייועד להצבת המכונות, והכל בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת, כמפורט במסמכי המכרז.

תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת. מובהר, כי נתיבי איילון תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שתצטרך לנמק החלטתה, להאריך את תקופת ההתקשרות רק עם חלק מזכייני המסגרת בעוד שביחס לחלקם תקופת ההתקשרות לא תוארך, והמציעים הזוכים מוותרים בזאת מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

מפגש המציעים יערך ביום 13 באפריל 2021 בשעה 12:00 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום6 במאי 2021. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

מפגש מציעים בזום

: 13/04/2021 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 06/05/2021 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי המכרז.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם ההתקשרות.pdf צפייה
מסמך ג - המפרט.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 20.04.2021 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/04/2021 12:00

עלות

: חינם